Skip links

Chính sách bảo mật

Ngày có hiệu lực: Ngày 20 tháng 5 năm 2018
Sửa đổi lần cuối: Ngày 20 tháng 5 năm 2018

1. Giới thiệu và định nghĩa

Red Orange Research S.R.L., một công ty đã đăng ký tại Romania tại 33c Weiner Palada, 077040 Chiajna, hạt Ilfov, sau đây được gọi là “BrainActive“, “chúng tôi“, “chúng ta“, “của chúng tôi” hoặc “công ty“, xây dựng và quản lý các cộng đồng trực tuyến gồm những người đồng ý với điền vào các cuộc khảo sát và chia sẻ ý kiến ​​về các sản phẩm, dịch vụ, chính trị và các chủ đề khác để đổi lấy phần thưởng bằng tiền. Các cộng đồng này bao gồm các cá nhân từ khắp nơi trên thế giới và sẽ được gọi thêm là “bảng trực tuyến“, “bảng điều khiển trực tuyến“, “bảng điều khiển” hoặc “bảng“.

Bạn“, “của bạn” và “chính bạn” đề cập đến bạn như một cá nhân và thành viên của hội đồng trực tuyến của chúng tôi.

Phần mềm mà chúng tôi sử dụng để quản lý bảng điều khiển của mình sẽ được gọi thêm là “nền tảng“.

Bằng cách đăng ký trên nền tảng của chúng tôi, bạn trở thành thành viên của bảng điều khiển trực tuyến của chúng tôi và do đó, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số dữ liệu cá nhân cho chúng tôi. Tư cách thành viên của bạn trong hội đồng của chúng tôi khiến bạn đủ điều kiện tham gia các cuộc khảo sát ý kiến ​​của chúng tôi, tuy nhiên sự tham gia của bạn là tự nguyện.

Địa chỉ email của Cán bộ bảo vệ dữ liệu của chúng tôi là dpo@brainactivepanels.com.

Nếu bạn không hài lòng với cách chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu của mình, bạn có quyền khiếu nại với ANSPDCP, cơ quan giám sát của Rumani về các vấn đề bảo vệ dữ liệu (mục tiêu www.dataprotection.ro). Chúng tôi sẽ biết ơn nếu bạn liên hệ với chúng tôi trước khi bạn có khiếu nại để chúng tôi có thể cố gắng giải quyết.

Điều rất quan trọng là thông tin chúng tôi có về bạn là chính xác và cập nhật. Vui lòng cho chúng tôi biết bất cứ khi nào thông tin cá nhân của bạn thay đổi bằng cách gửi email cho chúng tôi tại support@brainactivepanels.com.

Chúng tôi yêu cầu sự đồng ý rõ ràng của bạn để xử lý dữ liệu nhạy cảm.

2. Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi được phép hợp pháp. Việc sử dụng phổ biến nhất của dữ liệu cá nhân của bạn là:
(a) nơi chúng tôi cần thực hiện mối quan hệ giữa chúng tôi (trở thành thành viên của nền tảng của chúng tôi, tham gia vào các cuộc khảo sát ý kiến ​​của chúng tôi và chia sẻ dữ liệu của bạn với các khách hàng đã đặt hàng các cuộc khảo sát ý kiến ​​mà chúng tôi tiến hành).
(b) khi cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hoặc của bên thứ ba) và khi lợi ích và quyền cơ bản của bạn không ghi đè lên những lợi ích đó.
(c) khi chúng tôi cần tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định.

Nói chung, chúng tôi không dựa vào sự đồng ý làm căn cứ pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Bản chất của sự hợp tác của chúng tôi là bằng cách đăng ký vào bảng điều khiển của chúng tôi, chúng tôi được phép xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Có thể đôi khi bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu nhạy cảm về bạn. Dữ liệu nhạy cảm đề cập đến thông tin bao gồm chi tiết về chủng tộc hoặc sắc tộc, tín ngưỡng hay tôn giáo, đời sống tình dục, khuynh hướng tình dục, quan điểm chính trị, tư cách thành viên công đoàn, thông tin về sức khỏe của bạn và dữ liệu sinh trắc học (ví dụ theo dõi chuyển động mắt hoặc mã hóa khuôn mặt của bạn). Lý do bạn có thể chọn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào ở trên là để đồng ý đưa bạn vào một phạm vi khảo sát ý kiến ​​rộng hơn, để bạn có thể tạo ra phần thưởng cao hơn. Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nào về kết án và tội phạm hình sự. Khi xử lý dữ liệu nhạy cảm của bạn, chúng tôi sẽ dựa vào sự đồng ý của bạn.

Bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền từ chối hợp tác của chúng tôi hoặc chỉ rút lại sự đồng ý của bạn để xử lý dữ liệu nhạy cảm của bạn bằng cách gửi email cho chúng tôi tại support@brainactivepanels.com.

3. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân của bạn

Dưới đây bạn có thể tìm thấy mô tả về các cách chúng tôi dự định sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn và các căn cứ pháp lý mà chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu đó. Chúng tôi cũng đã giải thích những lợi ích hợp pháp của chúng tôi là gì.

Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho nhiều hơn một nền tảng hợp pháp, tùy thuộc vào mục đích cụ thể mà chúng tôi đang sử dụng dữ liệu của bạn. Vui lòng gửi email cho chúng tôi tại dpo@brainactivepanels.com nếu bạn cần chi tiết về cơ sở pháp lý cụ thể mà chúng tôi đang dựa vào để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong những trường hợp đó hơn một nền tảng pháp lý đã được đề cập trong bảng dưới đây.

Mục đích / Hoạt động Loại dữ liệu Cơ sở hợp pháp để xử lý
Để đăng ký bạn là thành viên mới của bảng điều khiển trực tuyến của chúng tôi (a) Tuổi
(b) Giới tính
(c) Vùng
(d) Địa chỉ email
Thực hiện mối quan hệ với bạn – đăng ký làm thành viên trong hội đồng của chúng tôi.
Để xử lý và cung cấp các ưu đãi của bạn:
(a) Quản lý thanh toán và phí
(a) Danh tính
(b) Dữ liệu liên lạc
(c) Dữ liệu tài chính
(d) Giao dịch
(a) Thực hiện mối quan hệ với Bạn
(b) Cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi để phục hồi các khoản thanh toán được giao cho bạn vì lý do không có căn cứ
Để quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn, sẽ bao gồm:
(a) Thông báo cho bạn về những thay đổi được thực hiện đối với Điều khoản và Điều kiện hoặc Chính sách bảo mật của chúng tôi
(b) Yêu cầu bạn để lại đánh giá hoặc điền vào bản khảo sát
(a) Danh tính
(b) Dữ liệu liên lạc
(c) Hồ sơ
(d) Tiếp thị và Truyền thông
(a) Thực hiện mối quan hệ với bạn
(b) Cần thiết khi chúng tôi phải tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
(c) Cần thiết cho chúng tôi để cập nhật hồ sơ của chúng tôi và nghiên cứu cách sử dụng các sản phẩm / dịch vụ của chúng tôi
Để quản trị và bảo vệ doanh nghiệp và trang web của chúng tôi (bao gồm khắc phục mọi sự cố kỹ thuật, phân tích dữ liệu, kiểm tra, bảo trì hệ thống, hỗ trợ, báo cáo và lưu trữ dữ liệu) (a) Danh tính
(b) Dữ liệu liên lạc
(c) Dữ liệu kỹ thuật
(a) Cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc điều hành doanh nghiệp của chúng tôi, cung cấp dịch vụ quản trị và CNTT, an ninh mạng, ngăn chặn gian lận và trong bối cảnh tổ chức lại doanh nghiệp hoặc thực hiện tái cấu trúc nhóm
(b) Cần thiết khi chúng tôi phải tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
Để sử dụng phân tích dữ liệu để cải thiện trang web, sản phẩm / dịch vụ, tiếp thị, mối quan hệ khách hàng và trải nghiệm của chúng tôi (a) Dữ liệu kỹ thuật
(b) Dữ liệu sử dụng
Cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi để xác định loại khách hàng cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, để giữ cho trang web của chúng tôi được cập nhật và có liên quan, để phát triển kinh doanh và thực hiện chiến lược tiếp thị của chúng tôi
Để đưa ra đề xuất và đề xuất cho bạn về hàng hóa hoặc dịch vụ có thể bạn quan tâm (a) Danh tính
(b) Dữ liệu liên lạc
(c) Dữ liệu kỹ thuật
(d) Dữ liệu sử dụng
(e) Hồ sơ
Cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi để phát triển sản phẩm / dịch vụ của chúng tôi và phát triển doanh nghiệp của chúng tôi
Để chia sẻ chi tiết liên hệ của bạn với các nhà thầu phụ của chúng tôi để bạn có thể trực tiếp tham gia vào các cuộc khảo sát của họ (a) Dữ liệu liên hệ Cần thiết cho sự tham gia của bạn vào các cuộc thăm dò được thực hiện trực tiếp bởi các nhà thầu phụ của chúng tôi

4. Email liên lạc

Bạn sẽ nhận được email liên lạc từ chúng tôi:
(a) khi chúng tôi mời bạn tham gia khảo sát;
(b) khi chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin liên quan về chức năng của nền tảng của chúng tôi (ví dụ: ngày lễ, thay đổi về Điều khoản và Điều kiện, thông tin liên quan đến thanh toán, v.v.).

Chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý rõ ràng của bạn trước khi chúng tôi bắt đầu gửi email tiếp thị cho bạn (ngoài thông tin có liên quan dựa trên sự hợp tác của chúng tôi) hoặc trước khi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào cho mục đích tiếp thị.

5. Tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn

We might have to share your personal data with the parties mentioned below for the purposes detailed in the table above:
(a) service providers who offer IT and system administration services.
(b) professional advisers including lawyers, bankers, auditors and insurers who provide consultancy, banking, insurance and accounting services.
(c) tax authorities, regulators and other similar institutions based in Romania as well as in other relevant jurisdictions who require reporting of data processing activities in certain circumstances.
(d) third parties to whom we sell or transfer or with whom we merge parts of our business or our assets, or to contractors for your participation in detailed surveys.

We require all third parties that receive your data to respect the security of your personal data and to treat it in accordance with the law. Such third parties are allowed to process your personal data for the specified purposes only and in accordance with our instructions.

When participating to certain surveys, you may be asked if you want some of your personal data to be shared with the beneficiaries of the surveys that we conduct, so that you can participate to the next stages of these surveys. We will share your personal data only if you consent to such actions.

6. Chuyển khoản quốc tế

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn trong một nhóm các công ty, liên quan đến việc chuyển dữ liệu của bạn ra ngoài Khu vực kinh tế châu Âu (EEA).

Các quốc gia bên ngoài Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) không phải lúc nào cũng đưa ra mức bảo vệ tương tự cho dữ liệu cá nhân của bạn, vì vậy luật pháp châu Âu đã cấm chuyển dữ liệu cá nhân bên ngoài EEA trừ khi việc chuyển giao đáp ứng một số tiêu chí nhất định.

Nhiều nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi được đặt bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) nên việc họ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn sẽ liên quan đến việc chuyển dữ liệu ra ngoài EEA.

Bất cứ khi nào chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra ngoài EEA, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo mức độ bảo mật dữ liệu tương tự bằng cách thực hiện ít nhất một trong các biện pháp bảo vệ sau:
(a) chúng tôi sẽ chỉ chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến các quốc gia được coi là cung cấp mức độ bảo vệ đầy đủ cho dữ liệu cá nhân của Ủy ban Châu Âu; hoặc là
(b) khi chúng tôi sử dụng một số nhà cung cấp dịch vụ nhất định, chúng tôi có thể sử dụng các hợp đồng hoặc quy tắc ứng xử hoặc cơ chế chứng nhận cụ thể được Ủy ban Châu Âu phê duyệt cung cấp dữ liệu cá nhân giống như bảo vệ tại Châu Âu; hoặc là
(c) nơi chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp có trụ sở tại Hoa Kỳ, chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cho họ nếu họ là một phần của Bảo vệ quyền riêng tư EU – Hoa Kỳ, yêu cầu họ cung cấp bảo vệ tương tự với dữ liệu cá nhân được chia sẻ giữa Châu Âu và Hoa Kỳ.

Nếu không có biện pháp bảo vệ nào ở trên, chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng ý rõ ràng của bạn đối với việc truyền dữ liệu cá nhân cụ thể. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ dpo@brainactivepanels.com. Ngoài ra, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại dpo@brainactivepanels.com nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cơ chế cụ thể mà chúng tôi sử dụng khi chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra ngoài EEA.

7. Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi đã đưa ra các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn dữ liệu cá nhân của bạn vô tình bị mất, việc sử dụng hoặc truy cập trái phép của họ, cũng như thay đổi hoặc tiết lộ. Ngoài ra, chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn cho những nhân viên, đại lý, nhà thầu phụ và các bên thứ ba khác có nhu cầu cụ thể để biết dữ liệu đó. Họ sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và họ phải chịu trách nhiệm bảo mật.

Hơn nữa, chúng tôi đã đưa ra các thủ tục để xử lý bất kỳ vi phạm dữ liệu cá nhân nào có thể xảy ra; chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về việc vi phạm dữ liệu và chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bất kỳ cơ quan quản lý hiện hành nào mà chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy.

8. Lưu giữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn miễn là cần thiết để thực hiện các mục đích chúng tôi đã thu thập, bao gồm cả cho các mục đích đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý, kế toán hoặc báo cáo.

Để xác định thời gian lưu giữ thích hợp cho dữ liệu cá nhân, chúng tôi tính đến số lượng, tính chất và độ nhạy cảm của dữ liệu cá nhân, nguy cơ gây hại từ việc sử dụng trái phép hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn, mục đích chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và khả năng đạt được những mục đích đó thông qua các phương tiện khác, cũng như các yêu cầu pháp lý hiện hành.

Theo luật, chúng tôi phải giữ thông tin cơ bản về khách hàng của mình (bao gồm Liên hệ, Danh tính, Dữ liệu Tài chính và Giao dịch) trong 10 năm sau khi họ không còn là khách hàng vì mục đích thuế.

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu của bạn: vui lòng xem thêm thông tin tại điểm 9 bên dưới.

Ngoài ra, chúng tôi có thể ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn (để nó không còn có thể được liên kết với bạn) cho mục đích nghiên cứu hoặc thống kê trong trường hợp chúng tôi có thể sử dụng thông tin này vô thời hạn mà không cần thông báo thêm cho bạn.

9. Quyền pháp lý của bạn

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn theo luật bảo vệ dữ liệu. Nói tóm lại, bạn có quyền:
(a) yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn.
(b) yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn.
(c) yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn.
(d) từ chối xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.
(e) yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.
(f) yêu cầu chuyển dữ liệu cá nhân của bạn.
(g) rút lại sự đồng ý của bạn.

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào được nêu ở trên, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ support@brainactivepanels.com.

Bạn sẽ không phải trả phí để truy cập dữ liệu cá nhân của mình (hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào khác). Tuy nhiên, chúng tôi có thể tính phí hợp lý nếu yêu cầu của bạn rõ ràng không có cơ sở, lặp đi lặp lại hoặc quá mức. Ngoài ra, chúng tôi có thể từ chối tuân thủ yêu cầu của bạn trong những trường hợp này.

Chúng tôi có thể cần yêu cầu thông tin cụ thể từ bạn để giúp chúng tôi xác nhận danh tính của bạn và đảm bảo quyền truy cập dữ liệu cá nhân của bạn (hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào khác của bạn). Đây là một biện pháp bảo mật để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân không được tiết lộ cho bất kỳ người nào không có quyền nhận được nó. Chúng tôi cũng có thể liên hệ với bạn để yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin liên quan đến yêu cầu của bạn để tăng tốc độ phản hồi của chúng tôi.

Chúng tôi cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu hợp pháp trong vòng một tháng kể từ khi nhận được. Đôi khi, chúng tôi có thể mất nhiều thời gian hơn một tháng nếu yêu cầu của bạn đặc biệt phức tạp hoặc bạn đã thực hiện một số yêu cầu. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và cập nhật cho bạn.