Skip links

Dasar privasi

Tarikh Berkuatkuasa: 20 Mei, 2018
Semakan Terakhir: 20 Mei, 2018

1. Pengenalan dan definisi

Red Orange Research S.R.L., sebuah syarikat yang berdaftar di Romania di jalan 33C Weiner Palada, 077040 Chiajna, daerah Ilfov, yang kemudiannya dirujuk sebagai “BrainActive“, “kami” atau “syarikat“, membina dan mengurus komuniti dalam talian yang diperbuat daripada orang yang bersetuju mengisi tinjauan dan berkongsi pendapat mengenai produk, perkhidmatan, politik dan topik lain sebagai pertukaran untuk ganjaran kewangan. Komuniti ini termasuk individu dari seluruh dunia dan akan selanjutnya disebut “panel dalam talian” atau “panel“.

Anda” dan “sendiri” merujuk kepada anda sebagai individu dan ahli panel dalam talian kami.

Perisian yang kami gunakan untuk mengurus panel kami akan dirujuk sebagai “platform“.

Dengan mendaftar di platform kami, anda menjadi ahli panel dalam talian kami dan, akibatnya, anda dikehendaki menyediakan beberapa data peribadi kepada kami. Keahlian anda dalam panel kami menjadikan anda layak untuk mengambil bahagian dalam tinjauan pendapat kami, namun penyertaan anda adalah sukarela.

Alamat e-mel Pegawai Perlindungan Data kami adalah dpo@brainactivepanels.com.

Jika anda tidak berpuas hati dengan cara kami mengumpul dan menggunakan data anda, anda berhak untuk mengadu kepada ANSPDCP, pihak berkuasa penyeliaan Romania untuk isu perlindungan data (www.dataprotection.ro). Kami akan berterima kasih jika anda menghubungi kami terlebih dahulu apabila anda mempunyai aduan supaya kami boleh cuba menyelesaikannya.

Adalah sangat penting bahawa maklumat yang kami ada mengenai anda adalah tepat dan terkini. Tolong beritahu kami bila perubahan maklumat peribadi anda dengan menghantar kami e-mel di support@brainactivepanels.com.

Kami memerlukan persetujuan anda yang eksplisit untuk memproses data sensitif.

2. Bagaimana kami menggunakan data peribadi anda

Kami hanya akan menggunakan data peribadi anda apabila kami dibenarkan secara sah. Penggunaan data peribadi anda yang paling biasa ialah:
(a) di mana kita perlu melakukan hubungan di antara kita (menjadi ahli platform kami, mengambil bahagian dalam tinjauan pendapat kami dan berkongsi data anda dengan pelanggan yang mengarahkan kaji selidik pendapat yang kami jalankan).
(b) jika perlu bagi kepentingan sah kami (atau pihak ketiga) dan apabila kepentingan dan hak asas anda tidak mengatasi kepentingan tersebut.
(c) di mana kita perlu mematuhi kewajipan undang-undang atau peraturan.

Umumnya, kami tidak bergantung pada persetujuan sebagai alasan undang-undang untuk memproses data peribadi anda. Inilah intipati kerjasama kami dengan mendaftar ke panel kami, kami dibenarkan memproses data peribadi anda. Ada kemungkinan bahawa kadangkala anda memberi kami data sensitif mengenai anda. Data sensitif merujuk kepada maklumat yang merangkumi maklumat mengenai kaum atau etnik, kepercayaan agama atau falsafah, kehidupan seks, orientasi seksual, pendapat politik, keahlian kesatuan sekerja, maklumat mengenai kesihatan dan genetik dan data biometrik (contohnya mengesan pergerakan mata atau pengekodan muka). Sebab anda boleh memilih untuk memberi kami maklumat di atas adalah memberikan persetujuan anda untuk memasukkan anda dalam pelbagai tinjauan pendapat yang lebih luas, supaya anda dapat menghasilkan penghargaan yang lebih tinggi. Kami tidak mengumpul apa-apa maklumat mengenai sabitan dan kesalahan jenayah. Apabila memproses data sensitif anda, kami akan bergantung pada persetujuan anda.

Pada bila-bila masa anda berhak untuk menarik diri daripada kerjasama kami atau hanya untuk menarik balik persetujuan anda untuk memproses data sensitif anda dengan menghantar e-mel kepada kami di support@brainactivepanels.com.

3. Tujuan untuk memproses data peribadi anda

Di bawah ini anda boleh menemui penerangan mengenai cara kami berhasrat untuk menggunakan data peribadi anda dan alasan undang-undang yang kami akan memproses data sedemikian. Kami juga menjelaskan apa kepentingan sah kami.

Kami boleh memproses data peribadi anda untuk lebih daripada satu alasan yang sah, bergantung kepada tujuan khusus yang kami menggunakan data anda. Sila e-mel kepada kami di dpo@brainactivepanels.com jika anda memerlukan butiran mengenai alasan undang-undang tertentu yang kami harapkan untuk memproses data peribadi anda dalam kes-kes di mana lebih daripada satu alasan undang-undang telah disebutkan dalam jadual di bawah.

Tujuan / Aktiviti Jenis data Dasar sah untuk pemprosesan
Untuk mendaftarkan anda sebagai ahli baru dalam panel dalam talian kami (a) Umur
(b) Seks
(c) Wilayah
(d) Alamat e-mel
Melakukan hubungan dengan anda – mendaftar sebagai ahli panel kami.
Untuk memproses dan menyampaikan insentif anda:
(a) Urus bayaran dan yuran
(a) Identiti
(b) Hubungi data
(c) Data kewangan
(d) Transaksi
(a) Melakukan hubungan dengan Anda
(b) Perlu untuk kepentingan sah kami untuk memulihkan pembayaran yang dihantar kepada anda tanpa alasan yang mendasar
Untuk menguruskan hubungan kami dengan anda yang akan merangkumi:
(a) Memaklumkan anda mengenai perubahan yang dibuat kepada Terma dan Syarat kami atau Dasar Privasi kami
(b) Meminta anda meninggalkan ulasan atau mengisi tinjauan
(a) Identiti
(b) Hubungi data
(c) Profil
(d) Pemasaran dan Komunikasi
(a) Melakukan hubungan dengan anda
(b) Perlu apabila kita mesti mematuhi kewajipan undang-undang
(c) Perlu bagi kami untuk memastikan rekod kami dikemas kini dan untuk mengkaji bagaimana produk / perkhidmatan kami digunakan
Untuk mentadbir dan melindungi perniagaan kami dan tapak kami (termasuk penetapan sebarang masalah teknikal, analisis data, pengujian, penyelenggaraan sistem, sokongan, pelaporan dan hosting data) (a) Identiti
(b) Hubungi data
(c) Data Teknikal
(a) Perlu untuk kepentingan sah kami menjalankan perniagaan kami, menyediakan perkhidmatan pentadbiran dan IT, keselamatan rangkaian, mencegah penipuan dan dalam konteks penyusunan semula perniagaan atau latihan penstrukturan semula kumpulan
(b) Perlu apabila kita mesti mematuhi kewajipan undang-undang
Untuk menggunakan analisis data untuk meningkatkan laman web kami, produk / perkhidmatan kami, pemasaran, hubungan pelanggan dan pengalaman (a) Data teknikal
(b) Data penggunaan
Diperlukan untuk kepentingan sah kami untuk menentukan jenis pelanggan untuk produk dan perkhidmatan kami, untuk memastikan laman web kami dikemas kini dan relevan, untuk mengembangkan perniagaan kami dan melaksanakan strategi pemasaran kami
Untuk membuat cadangan dan cadangan kepada anda tentang barangan atau perkhidmatan yang mungkin menarik minat anda (a) Identiti
(b) Hubungi data
(c) Data teknikal
(d) Data penggunaan
(e) Profil
Diperlukan untuk kepentingan sah kami untuk membangunkan produk / perkhidmatan kami dan mengembangkan perniagaan kami
Untuk berkongsi maklumat hubungan anda dengan subkontraktor kami supaya anda dapat terus mengambil bahagian dalam kaji selidik mereka (a) Data kenalan Perlu untuk penyertaan anda untuk membuat tinjauan secara langsung oleh subkontraktor kami

4. Komunikasi e-mel

Anda akan menerima komunikasi e-mel dari kami:
(a) apabila kami menjemput anda untuk mengambil bahagian dalam kaji selidik;
(b) apabila kami memberi anda maklumat yang relevan mengenai fungsi platform kami (cth. cuti umum, perubahan mengenai Terma dan Syarat kami, maklumat berkaitan pembayaran dan lain-lain).

Kami akan meminta persetujuan anda sebelum kami mula menghantar e-mel pemasaran anda (selain daripada maklumat yang relevan berdasarkan kerjasama kami) atau sebelum berkongsi data peribadi anda dengan mana-mana pihak ketiga untuk tujuan pemasaran.

5. Pendedahan data peribadi anda

Kami mungkin perlu berkongsi data peribadi anda dengan pihak yang disebutkan di bawah untuk tujuan yang terperinci dalam jadual di atas:
(a) penyedia perkhidmatan yang menawarkan perkhidmatan pentadbiran IT dan sistem.
(b) penasihat profesional termasuk peguam, jurubank, juruaudit dan penanggung insurans yang menyediakan perkhidmatan perundingan, perbankan, insurans dan perakaunan.
(c) pihak berkuasa cukai, pengawal selia dan institusi serupa lain yang berpangkalan di Romania dan juga dalam bidang kuasa lain yang memerlukan pelaporan aktiviti pemprosesan data dalam keadaan tertentu.
(d) pihak ketiga yang kami jual atau dipindahkan atau dengan siapa kami menggabungkan bahagian perniagaan kami atau aset kami, atau kepada kontraktor untuk penyertaan anda dalam tinjauan terperinci.

Kami menghendaki semua pihak ketiga yang menerima data anda untuk menghormati keselamatan data peribadi anda dan untuk merawatnya mengikut undang-undang. Pihak ketiga tersebut dibenarkan untuk memproses data peribadi anda untuk tujuan tertentu sahaja dan mengikut arahan kami.

Apabila mengambil bahagian dalam kaji selidik tertentu, anda mungkin ditanya sama ada anda mahu beberapa data peribadi anda dikongsi dengan benefisiari kaji selidik yang kami jalankan, supaya anda boleh mengambil bahagian dalam peringkat seterusnya tinjauan ini. Kami akan berkongsi data peribadi anda hanya jika anda bersetuju dengan tindakan sedemikian.

6. Pemindahan antarabangsa

Kami berkongsi data peribadi anda dalam sekelompok syarikat, yang melibatkan memindahkan data anda di luar Kawasan Ekonomi Eropah (EEA).

Negara-negara di luar Kawasan Ekonomi Eropah (EEA) tidak selalu menawarkan tahap perlindungan yang sama kepada data peribadi anda, jadi undang-undang Eropah telah melarang pemindahan data peribadi di luar EEA kecuali pemindahan itu memenuhi kriteria tertentu.

Kebanyakan pembekal perkhidmatan pihak ketiga kami terletak di luar Kawasan Ekonomi Eropah (EEA) supaya pemprosesan data peribadi anda akan melibatkan pemindahan data di luar EEA.

Apabila kami memindahkan data peribadi anda di luar EEA, kami melakukan yang terbaik untuk memastikan tahap keselamatan data yang sama dengan melaksanakan sekurang-kurangnya satu perlindungan berikut:
(a) kami hanya akan memindahkan data peribadi anda ke negara-negara yang telah dianggap memberikan tahap perlindungan yang memadai untuk data peribadi oleh Suruhanjaya Eropah; atau
(b) di mana kami menggunakan penyedia perkhidmatan tertentu, kami boleh menggunakan kontrak khusus atau kod kelakuan atau mekanisme persijilan yang diluluskan oleh Suruhanjaya Eropah yang memberikan data peribadi perlindungan yang sama di Eropah; atau
(c) di mana kami menggunakan penyedia yang berpusat di Amerika Syarikat, kami boleh memindahkan data kepada mereka jika mereka adalah sebahagian daripada EU-US Privacy Shield, yang memerlukan mereka memberikan perlindungan yang sama kepada data peribadi yang dikongsi di antara Eropah dan Amerika Syarikat.

Jika tiada perlindungan di atas tersedia, kami boleh meminta persetujuan anda secara eksplisit untuk pemindahan data peribadi tertentu. Anda mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa dengan menghantar e-mel kepada kami di dpo@brainactivepanels.com. Juga, sila e-mel kepada kami di dpo@brainactivepanels.com jika anda ingin maklumat lanjut mengenai mekanisme tertentu yang kami gunakan apabila kami memindahkan data peribadi anda di luar EEA.

7. Keselamatan data

Kami telah menyediakan langkah-langkah keselamatan yang sesuai untuk menghalang data peribadi anda dari hilang secara sengaja, penggunaan atau akses mereka yang tidak dibenarkan, serta mengubah atau mendedahkannya. Di samping itu, kami menghadkan akses kepada data peribadi anda kepada pekerja, ejen, subkontraktor dan pihak ketiga yang lain yang mempunyai keperluan khusus untuk mengetahui data tersebut. Mereka hanya akan memproses data peribadi anda berdasarkan arahan kami dan mereka tertakluk kepada tugas kerahsiaan.

Lebih-lebih lagi, kami telah membuat prosedur untuk menangani sebarang kemungkinan pelanggaran data peribadi; kami akan memaklumkan kepada anda tentang pelanggaran data dan kami juga akan memberitahu mana-mana pengawal selia yang terpakai di mana kami diwajibkan untuk berbuat demikian.

8. Pengekalan data

Kami hanya akan menyimpan data peribadi anda selagi perlu untuk memenuhi tujuan yang kami kumpulkan untuknya, termasuk untuk memenuhi keperluan undang-undang, perakaunan, atau pelaporan.

Untuk menentukan tempoh pengekalan yang sesuai untuk data peribadi, kami mengambil kira amaun, sifat, dan kepekaan data peribadi, risiko potensi bahaya daripada penggunaan tanpa kebenaran atau pendedahan data peribadi anda, tujuan yang kami memproses data peribadi anda dan kemungkinan untuk mencapai tujuan tersebut melalui cara lain, serta keperluan undang-undang yang berkenaan.

Oleh undang-undang, kita perlu menyimpan maklumat asas mengenai pelanggan kami (termasuk Kenalan, Identiti, Kewangan dan Transaksi Data) selama 10 tahun selepas mereka berhenti menjadi pelanggan untuk tujuan cukai.

Anda boleh meminta kami memadamkan data anda: sila lihat maklumat lanjut pada titik 9 di bawah.

Selain itu, kami mungkin menamakan data peribadi anda (supaya ia tidak lagi dikaitkan dengan anda) untuk tujuan penyelidikan atau statistik yang membolehkan kami menggunakan maklumat ini selama-lamanya tanpa memberi notis selanjutnya kepada anda.

9. Hak undang-undang anda

Di bawah keadaan tertentu, anda mempunyai hak berhubung dengan data peribadi anda di bawah undang-undang perlindungan data. Pendek kata, anda berhak untuk:
(a) meminta akses kepada data peribadi anda.
(b) minta pembetulan data peribadi anda.
(c) memohon pemadaman data peribadi anda.
(d) menolak pemprosesan data peribadi anda.
(e) meminta sekatan pemprosesan data peribadi anda.
(f) minta pemindahan data peribadi anda.
(g) menarik balik persetujuan anda.

Jika anda ingin melaksanakan mana-mana hak yang dinyatakan di atas, sila e-mel kami di support@brainactivepanels.com.

Anda tidak perlu membayar bayaran untuk mengakses data peribadi anda (atau untuk menjalankan mana-mana hak lain). Walau bagaimanapun, kami mungkin mengenakan bayaran yang munasabah jika permintaan anda jelas tidak berasas, berulang atau berlebihan. Sebagai alternatif, kami boleh menolak untuk mematuhi permintaan anda dalam keadaan ini.

Kami mungkin perlu meminta maklumat khusus daripada anda untuk membantu kami mengesahkan identiti anda dan memastikan hak anda untuk mengakses data peribadi anda (atau untuk melaksanakan mana-mana hak anda yang lain). Ini adalah langkah keselamatan untuk memastikan bahawa data peribadi tidak didedahkan kepada mana-mana orang yang tidak mempunyai hak untuk menerimanya. Kami juga boleh menghubungi anda untuk meminta anda untuk maklumat lanjut berhubung dengan permintaan anda untuk mempercepatkan tindak balas kami.

Kami cuba memberi maklum balas kepada apa-apa permintaan yang sah dalam tempoh satu bulan dari menerima. Kadang-kadang ia mungkin membawa kami lebih lama daripada sebulan jika permintaan anda sangat kompleks atau anda telah membuat beberapa permintaan. Dalam kes ini, kami akan memberitahu anda dan memaklumkan anda.