Skip links

Podmienky týkajúce sa členstva v našom paneli, účasti na prieskumoch a využívaní služieb

Dátum účinnosti: 20. mája 2018
Naposledy upravené: 20. mája 2018

Definícia

Ak sa používajú nižšie, nasledujúce výrazy a výrazy majú nasledujúci význam:

Aktívny panelista“ označuje člena panela, ktorý:
(a) sa zúčastnil na prieskume;
(b) sa zúčastnil na inom výskumnom programe;
(c) sa zúčastnil na iných častiach služby najmenej raz za posledných dvanásť (12) mesiacov; alebo
(d) aktualizoval všetky informácie vo svojom profile najmenej raz za posledných dvanásť (12) mesiacov.

Služba sledovania prieskumu trhu“ je služba prijatá používateľom, ktorá môže sledovať správanie tohto používateľa online, napríklad webové stránky, ku ktorým má používateľ prístup, a online kampane, ktoré sú používateľovi vystavené na účely prieskumu trhu, vrátane Prieskum sledovania reklamy.

Rozhodné právo“ sa vzťahuje na príslušné vnútroštátne a / alebo miestne zákony a nariadenia.

Klient“ označuje našich klientov, ktorým poskytujeme služby.

Obsah“ sa vzťahuje na informácie zverejnené na našich stránkach, na našom paneli, na prieskume alebo na partnerských stránkach.

Panel“ označuje skupinu jednotlivcov, ktorí súhlasili s pozvaním a účasťou na prieskumoch prieskumu trhu, iných výskumných programoch alebo iných častiach služieb zameraných na prieskum trhu.

Člen panela“ označuje člena panela.

Stránka panela“ označuje webovú stránku, na ktorej sa jednotlivci môžu zaregistrovať a stať sa členmi panela, alebo sa môžu prihlásiť do svojho už existujúceho účtu.

Partner“ označuje jedného z našich partnerov.

Partnerská stránka“ označuje webovú stránku, ktorú prevádzkuje jeden z našich partnerov.

Účastník“ označuje osobu, ktorá nie je členom panelu a ktorá je nasmerovaná na prieskum, do iného výskumného programu alebo do iných častí služieb jedným z našich partnerov.

Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutá osoba„); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor buď samostatne alebo v kombinácii s inými osobnými alebo identifikačnými informáciami. Osobné údaje môžu zahŕňať informácie, ako sú meno, číslo sociálneho zabezpečenia, dátum a miesto narodenia, biometrické záznamy, fotografie, zvukové záznamy alebo videozáznamy a ďalšie informácie, ktoré sú prepojené alebo prepojiteľné s jednotlivcom, ako sú lekárske údaje, vzdelávacie, finančné a informácie o zamestnaní. (POZNÁMKA: Osobné údaje sa môžu označovať aj ako „Informácie umožňujúce identifikáciu osôb“ alebo „PII„.)

Body“ označuje stimuly, ktoré môžete získať ako člen panelu po úspešnom dokončení prieskumu, účasti na inom výskumnom programe alebo inej službe. Body môžu mať formu peňazí a môžu byť zobrazené v rôznych menách.

Výskumný program“ označuje inú výskumnú príležitosť ako prieskum.

Obmedzený obsah“ označuje dôverné a / alebo vlastnícke informácie, ako aj materiály, produkty a obsah, ktoré nám patria a / alebo sú vlastnené vlastníkom prieskumu, klientom, partnerom a / alebo poskytovateľ licencie.

Služba“ označuje službu, ktorú poskytujeme a ktorá vám ako členovi panelu alebo ako účastník umožňuje:
(a) zúčastňovať sa na porote alebo prieskume;
(b) zúčastňovať sa na inom výskumnom programe; alebo
(c) podieľať sa na akejkoľvek inej službe, ktorú poskytujeme a ktorú používate, napríklad na službu sledovania prieskumu trhu.

Príspevky“ sa vzťahujú na všetky komentáre, spätnú väzbu, návrhy, nápady a ďalšie informácie, ktoré poskytnete alebo ktoré zhromaždíme, keď sa zúčastníte na paneli, odpoviete na prieskum, na iný výskumný program alebo ak používate service.

Vlastník prieskumu“ označuje vlastníka prieskumu, ktorým je zvyčajne klient.

Stránka prieskumu“ označuje webovú stránku, na ktorú reagujete a dokončite prieskum.

Prieskum“ označuje prieskumy prieskumu trhu, ktoré vám poskytujeme.

Webové stránky tretích strán“ znamenajú webové stránky spravované a / alebo prevádzkované tretími stranami.

Používateľ“ sa pri používaní služby odvoláva na vás ako na jednotlivca.

Obsah používateľa“ označuje všetok obsah, materiály, informácie a komentáre, ktoré používate, odovzdávate, uverejňujete alebo odosielate, alebo ktoré zhromažďujeme pri používaní služby, vrátane informácií získaných prostredníctvom služby sledovania reklám, napríklad údaje o používaní internetu.

Vy“ a „Vy sami“ vás označujú ako jednotlivca a ako člen panelu.

My„, „náš“ a „BrainActive“ sa vzťahujú na spoločnosť Red Orange Research S.R.L., spoločnosť zaregistrovaná v Rumunsku na ulici 33c Weiner Palada, 077040 Chiajna, Ilfovská župa, s registračným číslom J23/3870/2015 a číslom DPH RO35177820.

1. Uplatniteľnosť a dohoda

Tieto zmluvné podmienky (ďalej len „podmienky„) platia popri akýchkoľvek osobitných podmienkach, ktoré sa môžu týkať prieskumu, výskumného programu alebo inej služby. Tieto podmienky sa neuplatňujú, pokiaľ nie sú v rozpore s osobitnými podmienkami poskytnutými klientom ako podmienka vašej účasti na prieskume alebo výskumnom programe, za predpokladu, že tieto osobitné podmienky neznížia naše práva ani nezvýšia našu zodpovednosť uvedenú v tieto podmienky.

2. Úvod

Účelom týchto podmienok je ustanoviť všeobecné podmienky pre používanie našej služby vrátane vašej účasti v prieskume, porote alebo v iných výskumných programoch.

Okrem vyššie uvedeného spravujeme aj odmeny, ktoré môžu členovia poroty získať výmenou za ich účasť na prieskumoch alebo iných výskumných programoch. Podrobnosti týkajúce sa nášho systému odmeňovania nájdete v týchto podmienkach.

3. Spôsobilosť stať sa členom nášho panelu

Členstvo v porote je vo všeobecnosti otvorené pre jednotlivcov, ktorí spĺňajú požiadavky na členstvo vrátane, ale nielen, požiadaviek na minimálny vek a geografické umiestnenie. Súhlasíte, že sa stanete členom panelu, súhlasíte s prijímaním pozvánok na účasť v prieskumoch, výskumných programoch alebo iných službách. Svoje členstvo v komisii môžete kedykoľvek zrušiť – ďalšie podrobnosti nájdete v časti 12 „Zásady deaktivácie“ nižšie.

Na každú jedinečnú e-mailovú adresu v rámci panela povoľujeme iba jedného člena panela.

4. Registrácia na náš panel

Ak sa chcete stať členom nášho panelu, musíte sa zaregistrovať na našej stránke a poskytnúť určité informácie o sebe. Informácie, ktoré uvediete, musia byť pravdivé, správne a úplné. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať váš prístup k službe alebo vašu účasť na prieskumoch alebo iných výskumných programoch, ak poskytnete nepravdivé, nesprávne alebo neúplné informácie alebo ak máme podozrenie, že poskytnuté informácie sú nepravdivé, nesprávne alebo neúplné.

Členstvo v porote je osobné a smie ho používať iba osoba, ktorá sa zaregistruje na členstvo v našej porote. Ste zodpovední za utajenie všetkých používateľských informácií a hesiel a zodpovedáte za akékoľvek použitie, či už autorizovaného alebo neautorizovaného, vášho účtu člena panelu.

5. Podmienky účasti na našich prieskumoch, iných výskumných programoch alebo iných službách

Vždy, keď sa zúčastňujete na našich prieskumoch, iných výskumných programoch alebo iných službách a / alebo vždy, keď používate našu stránku, našu stránku panela alebo stránku prieskumu, ste povinní dodržiavať tieto podmienky, ako aj všetky osobitné podmienky požadované spoločnosťou klient alebo partner ako povinná požiadavka na účasť na konkrétnom prieskume, výskumnom programe alebo inej službe.

Účasťou v našich prieskumoch, výskumných programoch alebo iných službách súhlasíte s poskytnutím pravdivých, správnych a úplných informácií o sebe. Ak nám poskytnete nepravdivé, nesprávne alebo neúplné informácie alebo máme dôvodné podozrenie, že informácie, ktoré ste uviedli, sú nepravdivé, nesprávne alebo neúplné, nemusíte mať nárok na naše prieskumy, výskumné programy alebo iné služby a preto za svoju účasť nedostanete žiadnu odmenu. Ďalej si vyhradzujeme právo ukončiť vaše členstvo v našom paneli s tým výsledkom, že stratíte všetky výhody, ktoré existujú na vašom účte člena a nebudete sa môcť zúčastniť ďalších prieskumov ani iných výskumných programov.

Ste zodpovední za činnosti a komunikáciu uskutočnenú alebo prenášanú z vášho účtu člena panelu.

6. Využívanie služieb

Vaša účasť v našich prieskumoch, výskumných programoch alebo využívaní iných služieb je dobrovoľná. Služby sú určené na osobné a nekomerčné použitie a vyhradzujeme si právo zmeniť, upraviť, obmedziť alebo zablokovať prístup k všetkým službám alebo k ich častiam bez predchádzajúceho upozornenia.

Podľa vlastného uváženia môžeme kedykoľvek odmietnuť poskytnúť služby komukoľvek.

Súhlasíte s tým, že pristupujete k službám, využívate ich a / alebo sa na nich podieľate ako nezávislý subdodávateľ. Tieto podmienky nevytvárajú žiadne vzťahy medzi agentúrami, partnerstvami, spoločnými podnikmi, zamestnancami-zamestnávateľmi alebo franšízy-franšízy.

7. Neoprávnené použitie

Používaním našej stránky, našej panelovej stránky, prieskumnej stránky, partnerskej stránky a / alebo účasťou na našich prieskumoch, výskumných programoch alebo iných službách:
(a) súhlasíte s tým, že nebudete narúšať, neinterferovať s bezpečnosťou alebo zneužívaním služby alebo našej stránky, našej panelovej stránky, prieskumnej stránky, partnerskej stránky alebo akýchkoľvek služieb, systémových zdrojov, účtov, serverov alebo sietí pripojených k prieskum alebo prístupné prostredníctvom prieskumu alebo stránky prieskumu alebo pridružených alebo prepojených stránok;
(b) súhlasíte s tým, že nebudete používať pavúky, roboty alebo iné automatizované techniky získavania údajov na katalogizáciu, sťahovanie, ukladanie alebo iné množenie alebo distribúciu údajov alebo obsahu, ktoré sú k dispozícii v súvislosti so službou, alebo iným spôsobom nemanipulujete s výsledkom prieskumu;
(c) súhlasíte s tým, že nebudete podnikať žiadne kroky na zasahovanie do našich stránok, našich panelových stránok, prieskumných webových stránok alebo partnerských stránok alebo používania takýchto stránok jednotlivcom vrátane, okrem iného, ​​preťaženia alebo „zlyhania“ webovej stránky. ;
(d) súhlasíte s tým, že nebudete posielať ani prenášať žiadne vírusy, poškodené údaje alebo akékoľvek iné škodlivé, rušivé alebo deštruktívne kódy, súbory alebo informácie vrátane, okrem iného, ​​spywaru, škodlivého softvéru a trójskych koní;
(e) súhlasíte s tým, že nebudete zbierať žiadne osobné údaje iných používateľov služieb;
(f) súhlasíte s tým, že nebudete posielať nevyžiadané e-maily, napríklad propagačné akcie a reklamy na produkty alebo služby, ale neobmedzujú sa len na ne;
(g) súhlasíte s tým, že v našom paneli nebudete otvárať, používať ani udržiavať viac ako jeden (1) členský účet;
(h) súhlasíte s tým, že nebudete používať alebo sa pokúšať používať účet iného používateľa bez oprávnenia, alebo si vytvoriť účet s falošnou totožnosťou;
(i) súhlasíte, že sa nebudete snažiť získať neoprávnený prístup na naše stránky, naše prieskumy, našu stránku panelov, prieskumnú stránku, partnerskú stránku alebo časti našich prieskumov, našu stránku, našu stránku panelov, prieskumnú stránku alebo partnerskú stránku. ktoré sú obmedzené všeobecným prístupom;
(j) súhlasíte, že nebudete sfalšovať alebo maskovať svoju pravú totožnosť;
(k) súhlasíte, že nebudete rámovať ani kopírovať žiadnu časť našej stránky, našej panelovej stránky, prieskumnej stránky alebo partnerskej stránky a zobrazovať ju na inej webovej stránke alebo médiu, alebo meniť vzhľad ktorejkoľvek prieskumnej stránky, našej webovej stránky alebo partnerské stránky;
(l) súhlasíte, že bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nevytvoríte odkazy z webovej stránky na našu stránku, našu stránku panela, stránku prieskumu alebo partnerskú stránku alebo na služby;
(m) súhlasíte s tým, že nezverejňujete ani neprenášate žiadny nebezpečný, urážlivý, hanlivý, obscénny, pornografický, oplzlý, škandálny alebo zápalový materiál alebo obsah;
(n) súhlasíte s tým, že nebudete používať žiadny hrubý, urážlivý alebo obscénny jazyk na našich stránkach, v našich prieskumoch, na našom paneli, na prieskume alebo na partnerských stránkach;
(o) súhlasíte, že nebudete vykonávať žiadnu podvodnú činnosť vrátane, okrem iného, ​​urýchlenia prostredníctvom dokončenia prieskumov, vyplnenia toho istého prieskumu viackrát, predloženia nepravdivých informácií počas registračného procesu, predloženia nepravdivých údajov počas vyplnenia prieskumu, vykúpenia alebo pokusu o vyplatenie odmien nepravdivými alebo podvodnými prostriedkami, neoprávneným zásahom do prieskumov as ohľadom na používanie služby sledovania reklám, prístupom k webovým stránkam alebo online kampaniam s jediným úmyslom poskytnúť klamný dojem o vašom správaní online;
(p) súhlasíte s tým, že nebudete spätne analyzovať žiadne aspekty služby ani podniknúť žiadne kroky, ktoré by mohli odhaliť zdrojový kód, alebo obísť alebo obísť opatrenia alebo kontroly použité na zákaz, obmedzenie alebo obmedzenie prístupu k akejkoľvek webovej stránke, obsahu alebo kódom, okrem prípadov, keď: výslovne povolené príslušným právom;
(q) súhlasíte s tým, že nebudete vykonávať žiadne trestné činy alebo nezákonné činy, ktoré môžu súvisieť s našou stránkou, našimi prieskumami, našou stránkou panela, prieskumnou stránkou alebo partnerskou stránkou;
(r) súhlasíte s tým, že nebudete používať obmedzený obsah v rozpore s týmito podmienkami; alebo
(s) súhlasíte s tým, že nebudete povzbudzovať a / alebo poskytovať rady jednotlivcom vrátane, ale nielen, členov poroty, účastníkov alebo ktoréhokoľvek z našich zamestnancov, aby sa dopustili konania, ktoré je v rozpore s týmito podmienkami.

8. Obmedzený obsah

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky materiály vrátane, bez obmedzenia, všetkých konceptov, textu, návrhov, grafiky, kresieb, fotografií, videoklipov, hudby a zvukov a všetkých ochranných známok, servisných značiek a obchodných názvov použitých v prieskume, výskumnom programe alebo iných služby a / alebo na našom webe, na našom paneli, na prieskumnom webe alebo na partnerskom webe a ich výber a usporiadanie podliehajú právam duševného vlastníctva vrátane, ale nielen, autorských práv, ochranných známok a patentov alebo práva požiadať o ich autorské práva registráciu kdekoľvek na svete, ktorá je v držbe alebo je licencovaná nami, vlastníkom prieskumu, partnerom alebo inými tretími stranami, ktorí sú príslušným vlastníkom alebo kontrolujú takýto obmedzený obsah.

Ak používate službu alebo sa zúčastňujete prieskumu, iného výskumného programu alebo inej služby, môžete byť vystavení obmedzenému obsahu. Na obmedzený obsah nemáte žiadne práva a všetky práva duševného vlastníctva sú výslovne vyhradené. Neposkytuje sa vám žiadna licencia na používanie, odhaľovanie, sťahovanie, kopírovanie, distribúciu alebo reprodukciu (vrátane, ale nielen) uverejňovania obmedzeného obsahu alebo predmetu obmedzeného obsahu na akejkoľvek webovej stránke, sociálnych médiách alebo blogu. Upozorňujeme, že v prípade zistenia neoprávneného použitia obmedzeného obsahu môže byť proti vám podniknuté právne kroky. Preto ste informovaní a uznávate, že budeme plne spolupracovať so všetkými žiadosťami tretích strán o zverejnenie informácií (vrátane, ale nielen) zverejnenia vašej identity) týkajúcich sa tvrdení, že ste použili obmedzený obsah v rozpore s týmito podmienkami, ktoré považujeme za legitímne.

Môžete sa zúčastniť prieskumu, iného výskumného programu, inej služby a / alebo používať našu stránku, našu stránku panela, stránku prieskumu alebo partnerskú stránku spôsobom, ktorý neporušuje práva duševného vlastníctva našich alebo tretích strán.

9. Obsah používateľa

Ste zodpovedný za všetok obsah používateľa. Zodpovedáte tiež za to, aby ste tam, kde je to relevantné, získali súhlasy, súhlasy a / alebo autorizácie tretích strán na používanie vášho obsahu používateľa, či už ho používame my, alebo nás. Za osobné údaje sa môže považovať obsah používateľa vrátane fotografií, zvukových záznamov alebo videozáznamov. Váš užívateľský obsah sa môže stať verejne dostupným a zdieľaným s tretími stranami vrátane, ale nielen, našich klientov, klientov našich klientov, vlastníkov prieskumu, partnerov a poskytovateľov služieb tretích strán. Musíte zabezpečiť, aby obsah používateľa neobsahoval obsah chránený autorskými právami alebo ochrannými známkami ani materiál žiadnej tretej strany vrátane zvuku, videa, obrázkov, pokiaľ ste nezískali schválenia, súhlasy a / alebo oprávnenia od týchto tretích strán, ktoré sú potrebné pre použitie takého obsahu používateľa, či už ho používame my, alebo vy. Nebudete dostávať náhradu za použitie akéhokoľvek obsahu používateľa bez ohľadu na to, kto ho používa: nás, našich partnerov a / alebo našich klientov.

Používaním, nahrávaním, uverejňovaním, odosielaním alebo povolením zhromažďovať (takéto povolenie sa považuje za udelené na základe vášho prijatia týchto podmienok a použitia našej služby) užívateľského obsahu v súvislosti so službami, týmto nám udeľujete trvalý, neodvolateľný , neobmedzený, prenosný, sublicencovateľný, celosvetovo, bez poplatkov, s právom a licenciou upravovať, kopírovať, prenášať, publikovať, zobrazovať, reprodukovať, upravovať, distribuovať a používať svoj užívateľský obsah podľa vlastného uváženia. Nebudete dostávať žiadnu kompenzáciu za obsah používateľa ani za jeho používanie, s výnimkou prípadov, keď to bolo výslovne dohodnuté.

Ste zodpovední za to, aby váš užívateľský obsah, ako aj naše používanie jeho užívateľského obsahu, v súlade s týmito podmienkami, neporušoval práva duševného vlastníctva tretích strán. Nekontrolujeme a nemôžeme skontrolovať všetok obsah používateľa a za jeho obsah nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Máme právo, ale nie povinnosť, vymazať, odstrániť alebo upraviť akýkoľvek obsah používateľa, ktorý podľa nášho vlastného uváženia:
(a) usudzujeme, že porušujeme tieto podmienky;
(b) usudzujeme, že porušujeme práva duševného vlastníctva; alebo
(c) usudzujeme, že je urážlivý, hanlivý, obscénny alebo inak neprijateľný.

10. Politika týkajúca sa programu odmeňovania podľa bodov

Ak odpoviete a úspešne dokončíte prieskum, zúčastníte sa iného výskumného programu alebo inej služby, môžete v našom odmeňovacom programe získať body, ktoré môžete získať za rôzne odmeny alebo peniaze. Na získanie bodov nemusíte nič kupovať. Získané body sú osobné a nemôžete ich preniesť na nikoho iného. Vaše body budú platné a budú splatné po dobu troch (3) mesiacov potom, čo bude váš účet neaktívny. Akékoľvek body alebo odmeny, ktoré ste nevykúpili, môžeme zrušiť.

Na začiatku prieskumu, iného výskumného programu alebo inej služby dostanete informácie o počte bodov, ktoré môžete získať. Neakceptujeme zodpovednosť a / alebo žiadnym spôsobom nenesieme zodpovednosť za daňové následky alebo povinnosti, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku vydaných alebo vyplatených bodov alebo odmien. Ďalej neprijímame zodpovednosť a / alebo žiadnym spôsobom nenesieme zodpovednosť za akýkoľvek typ poplatkov účtovaných a / alebo uplatňovaných na odmeny, ktoré uplatníte.

Ak porušíte tieto podmienky, môžete prísť o všetky body alebo odmeny, ktoré ste získali. Nenesieme žiadnu zodpovednosť voči vám v súvislosti s bodmi alebo odmenami, ktoré ste získali.

11. Aktualizácia profilu

Súhlasíte s tým, že budete aktualizovať svoj profil členstva v paneli. Informácie obsiahnuté vo vašom profile členstva môžete aktualizovať, opraviť alebo odstrániť prístupom k svojmu členskému účtu panela.

12. Politika neúčasti

Môžete sa kedykoľvek odhlásiť z používania akýchkoľvek alebo všetkých služieb (vrátane, ale bez obmedzenia, prijímania pozvánok na prieskum, bulletinov alebo komunikácií) kedykoľvek pomocou niektorého z nasledujúcich spôsobov:
(a) dodržiavaním postupov na zrušenie prihlásenia opísaných na našej stránke, na našej stránke panela alebo na súvisiacich stránkach alebo obsiahnutých v e-maile, ktorý sme dostali; alebo
(b) zaslaním e-mailu nášmu tímu služieb pre členov panela, odpovedaním na e-maily, ktoré vám pošleme, alebo použitím kontaktných údajov uvedených na webe, na ktorý sa prihlasujete do účtu člena panela.

Vynaložíme primerané úsilie, aby sme na každý e-mail odpovedali čo najskôr po jeho prijatí, nemôžeme sa však zaviazať v konkrétnom časovom rámci.

Po ukončení akejkoľvek služby budú kontaktné informácie člena panelu, ktorý sa rozhodol pre účasť, odstránené zo všetkých zoznamov komunikácií alebo kontaktov týkajúcich sa ukončenej služby. V takom prípade upozorňujeme, že odstránenie vašich kontaktných informácií môže trvať niekoľko dní a počas tejto doby môžete od nás dostávať správy, ktoré boli vytvorené alebo zozbierané pred zrušením.

13. Odkazy

Pri používaní služby sa vám možno bude dať prepojiť alebo pripojiť na webovú stránku tretej strany. Upozorňujeme, že neodporúčame žiadne webové stránky tretích strán ani produkty, služby a / alebo príležitosti propagované, ponúkané, prostredníctvom alebo v súvislosti s takýmito webovými stránkami tretích strán. Pozorne si prečítajte všetky pravidlá a podmienky týkajúce sa takýchto webových stránok tretích strán.

14. Komunikácia s nami

So všetkou komunikáciou (okrem osobných údajov) a obsahom používateľa, ktorý nám posielate alebo prenášate, elektronickou poštou alebo akýmkoľvek iným spôsobom alebo iným spôsobom zhromažďovaným nami, sa bude zaobchádzať ako s vašimi dôvernými informáciami, ktoré nevlastníte, pokiaľ naznačujú inak buď pred alebo súčasne s vaším predložením alebo povolením zhromažďovať takúto komunikáciu a obsah používateľov. Súhlasíte s tým, že akúkoľvek takúto komunikáciu a obsah používateľa môžeme použiť podľa vlastného uváženia.

15. Zásady ochrany osobných údajov

Ak požiadate o členstvo v porote, používate službu alebo komunikujete s nami, osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, môžu byť spracované. Informácie o našich postupoch ochrany osobných údajov a spracovaní vašich osobných údajov nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov.

16. Zrieknutie sa zodpovednosti

Výslovne súhlasíte s tým, že vaša účasť na prieskume, inom výskumnom programe a využívanie služby a prehliadanie našich stránok, našich panelových stránok, prieskumných stránok alebo partnerských stránok je na vaše výhradné riziko a zodpovednosť. My, naši klienti, vlastníci prieskumu, partneri alebo iné tretie strany a naši a ich zodpovední riaditelia, úradníci, zamestnanci, zástupcovia, agenti, poskytovatelia obsahu a poskytovatelia obsahu tretích strán v maximálnom rozsahu povolenom zákonom neponúkame žiadne záruka, výslovná, mlčky predpokladaná alebo zákonná, že účasť na prieskume alebo na využívaní služby, našich stránok, stránok našich panelov, stránok prieskumov alebo partnerských stránok bude neprerušená alebo bezchybná.

My, naši klienti, vlastníci prieskumu, partneri alebo iné tretie strany a naši a ich zodpovední riaditelia, úradníci, zamestnanci, zástupcovia, agenti, poskytovatelia obsahu a poskytovatelia obsahu tretích strán v maximálnom rozsahu povolenom zákonom neponúkame žiadne záruky, výslovné, predpokladané alebo zákonné, na presnosť, spoľahlivosť alebo obsah akýchkoľvek informácií alebo služieb poskytovaných prostredníctvom prieskumu alebo našej stránky, našej panelovej stránky, prieskumnej stránky alebo partnerskej stránky, okrem tých, ktoré sú výslovne uvedené v týchto podmienkach.

17. Obmedzenie zodpovednosti

V rozsahu povolenom platným zákonom my, vlastníci prieskumu alebo partneri, tretie strany alebo riaditelia, úradníci, akcionári, zamestnanci, zástupcovia, subdodávatelia, nástupcovia alebo nadobúdatelia nezodpovedáme v žiadnom ohľade vrátane, ale bez obmedzenia týkajúce sa týchto záležitostí, služieb, našich prieskumov, našej stránky, našej panelovej stránky, prieskumnej stránky, partnerskej stránky alebo akýchkoľvek podaní, ktoré urobíte, alebo akýchkoľvek priamych, nepriamych, špeciálnych, represívnych, náhodných, spoľahnúť sa na odškodnenie, ako aj na príkladné alebo následné škody, ušlý zisk, stratu očakávaných úspor alebo akékoľvek iné nepriame škody, či už sme boli informovaní o pravdepodobnosti alebo možnosti takejto škody.

Obmedzenie zodpovednosti a vylúčenie zodpovednosti uvedené v týchto podmienkach sa uplatňujú bez ohľadu na formu konania, či už ide o zmluvu, záruku, delikt, kvázi delikt, prísnu zodpovednosť, nedbanlivosť alebo iný delikt a vydrží základné porušenie alebo zlyhanie dohody. podstatný účel zmluvy alebo zlyhanie výlučného opravného prostriedku.

18. Odškodnenie

Súhlasíte s úplným a účinným odškodnením nás a zároveň súhlasíte s tým, že nás zbavíte akejkoľvek zodpovednosti spojenej so všetkými poškodeniami, výdavkami, záväzkami a stratami akéhokoľvek druhu, vrátane poplatkov za právne služby, ktoré priamo alebo nepriamo vyplývajú z akéhokoľvek porušenia alebo porušenia podmienok, ktoré ste spôsobili.

To isté platí pre vlastníkov prieskumov, partnerov a ďalšie spriaznené tretie strany vrátane riaditeľov, funkcionárov, akcionárov, zamestnancov, zástupcov, subdodávateľov, pridružených spoločností, nástupcov alebo postupníkov.

19. Zmeny

Týmto si vyhradzujeme právo podľa vlastného uváženia vykonať zmeny v týchto podmienkach kedykoľvek, keď to budeme považovať za potrebné, bez toho, aby sme vám zaslali predbežné oznámenie. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať podmienky. Vaše ďalšie využívanie služieb, váš prístup k službám a / alebo vaša účasť na službách predstavuje a bude predstavovať váš súhlas s podmienkami v znení zmien a doplnení.

20. Dodržiavanie platných právnych predpisov

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že pri reakcii na prieskum, účasti na výskumnom programe alebo využívaní služby budete vždy dodržiavať príslušné právne predpisy.

21. Pozastavenie, ukončenie a deaktivácia

Môžeme bez predchádzajúceho upozornenia pozastaviť a / alebo ukončiť vaše používanie služby, ako aj váš prístup k službe alebo vaše členstvo v našom paneli, ak porušíte tieto podmienky alebo ak službu používate nezákonným spôsobom, alebo ak konáte spôsobom, ktorý je podľa nášho uváženia neprijateľný pre nás, vlastníka prieskumu alebo partnera.

V prípade, že ukončíme vaše právo na využívanie služby a / alebo ak je vaše členstvo v našom paneli ukončené:
(a) stratíte všetky práva na všetky nevykúpené odmeny a / alebo ceny platné po ukončení;
(b) vaše členstvo v porote bude okamžite zrušené;
(c) Váš prístup k službe sa okamžite zastaví; a
(d) nebudete mať dovolené zúčastňovať sa žiadnych budúcich prieskumov ponúkaných prostredníctvom služby.

Ďalej si vyhradzujeme právo deaktivovať vaše členstvo v našom paneli v nasledujúcich prípadoch:
(a) ak už nie ste aktívnym účastníkom panela;
(b) ak po odoslaní e-mailu dostaneme tvrdé omeškanie alebo oznámenie o zlyhaní dodávky; alebo
(c) ak dostaneme trikrát (3) krát po odoslaní e-mailových správ odpoveď s odpoveďou „plná poštová schránka“, pokúsime sa s vami komunikovať prostredníctvom e-mailu.

V prípade deaktivácie, ukončenia z vašej strany alebo ukončenia nami, strácate všetky odmeny, ktoré ste zarobili.

22. Oddeliteľnosť a priradenie

Ak sa z akéhokoľvek dôvodu akákoľvek podmienka alebo ustanovenie týchto podmienok považuje za neplatnú alebo nevynútiteľnú, takáto podmienka alebo ustanovenie sa bude považovať za oddeliteľné od zvyšku týchto podmienok a zvyšok týchto podmienok sa bude interpretovať bez odkazu na nevynútiteľný termín.

Tieto podmienky nemôžete prideliť bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu, ktorý môže byť podľa nášho uváženia zadržaný. Súhlasíte s tým, že tieto podmienky môžeme kedykoľvek prideliť komukoľvek.

23. Rozhodné právo, súdna príslušnosť a miesto konania

Všetky spory vyplývajúce z týchto podmienok alebo v súvislosti s nimi, vrátane akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ich existencie, platnosti alebo ukončenia, sa predložia Bukurešťskému súdu a budú sa riadiť a interpretovať v súlade s rumunskými zákonmi bez ohľadu na akýkoľvek výber právnych zásad (či už ide o rumunské alebo iné jurisdikcie), ktoré by mohli ustanoviť uplatňovanie zákonov inej jurisdikcie.