Skip links

Integritetspolicy

Giltigt datum: 20 maj 2018
Senast reviderad: 20 maj 2018

1. Introduktion och definitioner

Red Orange Research S.R.L., ett företag registrerat i Rumänien på 33c Weiner Palada street, 077040 Chiajna, Ilfov län, nedan kallat “BrainActive“, “vi“, “våra“, “oss” eller “företaget“, bygger och hanterar onlinemiljöer gjorda av människor som samtycker till fylla i enkäter och dela åsikter om produkter, tjänster, politik och andra ämnen i utbyte mot monetära belöningar. Dessa samhällen inkluderar individer från hela världen och kommer vidare att kallas “paneler online“, “online-panel“, onlinepanel“, “paneler” eller “panel“.

Du“, “din” och “dig själv” hänvisar till dig som en individ och medlem av vår onlinepanel.

Programvaran som vi använder för att hantera våra paneler kommer vidare att kallas “plattform“.

Genom att registrera dig på vår plattform blir du medlem i vår onlinepanel och som en följd av detta kommer du att behöva lämna vissa personuppgifter till oss. Ditt medlemskap i våra paneler gör att du kan delta i våra opinionsundersökningar, men ditt deltagande är frivilligt.

E-postadressen till vår dataskyddsansvarig är dpo@brainactivepanels.com.

Om du inte är nöjd med hur vi samlar in och använder dina uppgifter har du rätt att klaga till ANSPDCP, den rumänska tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor (www.dataprotection.ro). Vi skulle vara tacksam om du skulle kontakta oss först när du har ett klagomål så att vi kan försöka lösa det.

Det är mycket viktigt att informationen vi har om dig är korrekt och aktuell. Vänligen meddela oss när din personliga information ändras genom att skicka ett e-postmeddelande till support@brainactivepanels.com.

Vi kräver ditt uttryckliga samtycke för att behandla känslig information.

2. Hur vi använder dina personuppgifter

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter när vi är tillåtna enligt lag. De vanligaste användningarna av dina personuppgifter är:
(a) där vi måste utföra förhållandet mellan oss (bli medlem i vår plattform, delta i våra opinionsundersökningar och dela dina data med kunderna som beställde de opinionsundersökningar som vi genomför).
(b) där det är nödvändigt för våra berättigade intressen (eller tredje parts intressen) och när dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter dessa intressen.
(c) där vi måste uppfylla en juridisk eller lagstadgad skyldighet.

Generellt förlitar vi oss inte på samtycke som en rättslig grund för att behandla dina personuppgifter. Det är kärnan i vårt samarbete att genom att registrera oss i vår panel får vi behandla dina personuppgifter. Det är möjligt att du ibland ger oss känslig information om dig. Känsliga uppgifter avser information som innehåller information om din ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, fackföreningsmedlemskap, information om din hälsa och genetiska och biometriska data (t.ex. spåra dina ögonrörelser eller ansiktskodning). Anledningen till att du kan välja att ge oss någon av ovanstående uppgifter är att ge ditt samtycke till att inkludera dig i ett större utbud av opinionsundersökningar, så att du kan generera högre belöningar. Vi samlar inte in någon information om brott och brott. När vi behandlar dina känsliga uppgifter förlitar vi oss på ditt samtycke.

Du har när som helst rätten att välja bort vårt samarbete eller bara att dra tillbaka ditt samtycke för att behandla dina känsliga uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till support@brainactivepanels.com.

3. Syften för att behandla dina personuppgifter

Nedan hittar du en beskrivning av hur vi tänker använda dina personuppgifter och de rättsliga skälen för vilka vi kommer att behandla sådana uppgifter. Vi har också förklarat vad våra legitima intressen är.

Vi kan behandla dina personuppgifter för mer än en laglig grund, beroende på det specifika syfte som vi använder dina uppgifter för. Skicka ett e-postmeddelande till oss på dpo@brainactivepanels.com om du behöver information om den specifika rättsliga grund som vi litar på för att behandla dina personuppgifter i de fall där mer än en rättslig grund har nämnts i tabellen nedan.

Syfte / aktivitet Datatyp Laglig grund för bearbetning
För att registrera dig som ny medlem i vår onlinepanel (a) Ålder
(b) Sex
(c) Region
(d) E-postadress
Utför relationen med dig – registrera dig som medlem i vår panel.
För att bearbeta och leverera dina incitament:
(a) Hantera betalningar och avgifter
(a) Identitet
(b) Kontaktuppgifter
(c) Finansiella uppgifter
(d) Transaktion
(a) Utför relationen till dig
(b) Nödvändigt för våra berättigade intressen att återkräva betalningar som levererats till dig på grund av ett motiverat skäl
För att hantera vår relation med dig som kommer att inkludera:
(a) Meddelande om ändringar gjorda i våra villkor eller vår integritetspolicy
(b) Ber dig lämna en recension eller fylla i en undersökning
(a) Identitet
(b) Kontaktuppgifter
(c) Profil
(d) Marknadsföring och kommunikation
(a) Utför relationen med dig
(b) Nödvändigt när vi måste följa en juridisk skyldighet
(c) Nödvändigt för oss att hålla våra uppdateringar uppdaterade och undersöka hur våra produkter / tjänster används
Att administrera och skydda vår verksamhet och vår webbplats (inklusive fixa tekniska problem, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och värd för data) (a) Identitet
(b) Kontaktuppgifter
(c) Tekniska data
(a) Nödvändigt för våra berättigade intressen av att driva vår verksamhet, tillhandahålla administrations- och IT-tjänster, nätverkssäkerhet, förebygga bedrägeri och i samband med en omorganisation av företag eller en grupp omstruktureringsövning
(b) Nödvändigt när vi måste följa en laglig skyldighet
För att använda dataanalys för att förbättra vår webbplats, våra produkter / tjänster, marknadsföring, kundrelationer och upplevelser (a) Tekniska data
(b) Användningsdata
Nödvändigt för våra berättigade intressen att definiera typer av kunder för våra produkter och tjänster, för att hålla vår webbplats uppdaterad och relevant, för att utveckla vår verksamhet och implementera vår marknadsföringsstrategi
Att ge förslag och rekommendationer till dig om varor eller tjänster som kan vara intressanta för dig (a) Identitet
(b) Kontaktuppgifter
(c) Tekniska data
(d) Användningsdata
(e) Profil
Nödvändigt för våra legitima intressen att utveckla våra produkter / tjänster och växa vår verksamhet
För att dela dina kontaktuppgifter med våra underleverantörer så att du direkt kan delta i deras undersökningar (a) Kontaktuppgifter Nödvändigt för ditt deltagande i omröstningar direkt genomförda av våra underleverantörer

4. E-postkommunikation

Du kommer att få e-postmeddelanden från oss:
(a) när vi inbjuder dig att delta i en undersökning;
(b) när vi tillhandahåller dig relevant information om hur vår plattform fungerar (t.ex. helgdagar, ändringar av våra villkor, betalningsrelaterad information etc.).

Vi kommer att be om ditt uttryckliga samtycke innan vi börjar skicka marknadsföringsmeddelanden (annan än relevant information baserat på vårt samarbete) eller innan vi delar dina personuppgifter med någon tredje part för marknadsföringsändamål.

5. Utlämnande av dina personuppgifter

Vi kanske måste dela dina personuppgifter med parterna som nämns nedan för de syften som anges i tabellen ovan:
(a) tjänsteleverantörer som erbjuder IT- och systemadministrationstjänster.
(b) professionella rådgivare inklusive advokater, bankirer, revisorer och försäkringsbolag som tillhandahåller konsult-, bank-, försäkrings- och redovisningstjänster.
(c) skattemyndigheter, tillsynsmyndigheter och andra liknande institutioner baserade i Rumänien samt i andra relevanta jurisdiktioner som kräver rapportering av databehandlingsaktiviteter under vissa omständigheter.
(d) tredje parter som vi säljer eller överför till eller med vilka vi slår samman delar av vår verksamhet eller våra tillgångar, eller till entreprenörer för ditt deltagande i detaljerade undersökningar.

Vi kräver att alla tredje parter som tar emot dina uppgifter respekterar säkerheten för dina personuppgifter och att behandla dem i enlighet med lagen. Sådana tredje parter får endast behandla dina personuppgifter för de angivna ändamålen och i enlighet med våra instruktioner.

När du deltar i vissa undersökningar kan du bli frågad om du vill att vissa av dina personuppgifter ska delas med mottagarna av de undersökningar som vi genomför så att du kan delta i nästa steg i dessa undersökningar. Vi delar bara dina personuppgifter om du samtycker till sådana åtgärder.

6. Internationella överföringar

Vi delar dina personuppgifter inom en grupp företag, vilket innebär att du överför dina uppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) erbjuder inte alltid samma skyddsnivå för dina personuppgifter, så europeisk lag har förbjudit överföring av personuppgifter utanför EES om inte överföringen uppfyller vissa kriterier.

Många av våra tredjepartsleverantörer är belägna utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) så att deras behandling av dina personuppgifter innebär en överföring av data utanför EES.

När vi överför dina personuppgifter utanför EES, gör vi vårt bästa för att säkerställa en liknande grad av säkerhet av uppgifter genom att implementera minst en av följande skyddsåtgärder:
(a) vi kommer bara att överföra dina personuppgifter till länder som har ansetts ge en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter av Europeiska kommissionen; eller
(b) när vi använder vissa tjänsteleverantörer, kan vi använda specifika avtal eller uppförandekoder eller certifieringsmekanismer som godkänts av Europeiska kommissionen som ger personuppgifter samma skydd som det har i Europa; eller
(c) när vi använder leverantörer baserade i USA, kan vi överföra information till dem om de ingår i EU – USA: s privatlivsschydd, vilket kräver att de ger ett liknande skydd som personuppgifter som delas mellan Europa och USA.

Om ingen av ovanstående skyddsåtgärder är tillgängliga kan vi begära ditt uttryckliga medgivande till den specifika överföringen av personuppgifter. Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att skicka oss ett e-postmeddelande till dpo@brainactivepanels.com. Skicka gärna ett e-postmeddelande till dpo@brainactivepanels.com om du vill ha mer information om den specifika mekanism som vi använder när vi överför dina personuppgifter utanför EES.

7. Datasäkerhet

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter förloras av misstag, deras obehöriga användning eller åtkomst, såväl som förändring eller avslöjande av dem. Dessutom begränsar vi åtkomst till dina personuppgifter till de anställda, agenter, underleverantörer och andra tredje parter som har ett specifikt behov av att veta sådana uppgifter. De behandlar bara dina personuppgifter baserat på våra instruktioner och de är underlagt tystnadsplikt.

Dessutom har vi infört förfaranden för att hantera eventuella överträdelser av personuppgifter; Vi kommer att informera dig om ett dataöverträdelse och vi kommer också att meddela alla tillämpliga tillsynsmyndigheter där vi enligt lag är skyldiga att göra det.

8. Förvaring av data

Vi behåller bara dina personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla de syften vi samlade in dem för, inklusive i syfte att uppfylla lagkrav, redovisning eller rapportering.

För att bestämma lämplig lagringsperiod för personuppgifter, tar vi hänsyn till mängden, karaktären och känsligheten för personuppgifterna, den potentiella risken för skada på grund av obehörig användning eller avslöjande av dina personuppgifter, de syften för vilka vi behandlar dina personuppgifter. och möjligheten att uppnå dessa syften på andra sätt, liksom tillämpliga lagkrav.

Enligt lag måste vi hålla grundläggande information om våra kunder (inklusive kontakt-, identitets-, finans- och transaktionsdata) i tio år efter att de upphör att vara kunder i skatteändamål.

Du kan be oss ta bort dina data: se mer information i punkt 9 nedan.

Vi kan också anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan kopplas till dig) för forskning eller statistiska ändamål, i vilket fall vi kan använda denna information på obestämd tid utan ytterligare meddelande till dig.

9. Dina lagliga rättigheter

Under vissa omständigheter har du rättigheter i förhållande till dina personuppgifter enligt lagar om dataskydd. Kort sagt har du rätt att:
(a) begära åtkomst till dina personuppgifter.
(b) begära korrigering av dina personuppgifter.
(c) begära radering av dina personuppgifter.
(d) vägra att behandla dina personuppgifter.
(e) begära begränsningen i behandlingen av dina personuppgifter.
(f) begära överföring av dina personuppgifter.
(g) dra tillbaka ditt samtycke.

Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan, vänligen maila oss på support@brainactivepanels.com.

Du behöver inte betala en avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är uppenbart ogrundad, repetitiv eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att följa din begäran under dessa omständigheter.

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till någon person som inte har någon rätt att ta emot dem. Vi kan också kontakta dig för att be dig om mer information om din begäran om att påskynda vårt svar.

Vi försöker svara på någon berättigad begäran inom en månad efter att vi mottagit den. Ibland kan det ta oss längre tid än en månad om din förfrågan är särskilt komplex eller om du har gjort ett antal förfrågningar. I detta fall meddelar vi dig och håller dig uppdaterad.