Skip links

Algemene voorwaarden met betrekking tot panellidmaatschap, deelname aan enquêtes en gebruik van services

Ingangsdatum: 20 mei 2018
Laatst herzien: 20 mei 2018

Definities

Wanneer hieronder gebruikt, hebben de volgende termen en uitdrukkingen de volgende betekenissen:

Actief panellid” verwijst naar een panellid die:
(a) heeft deelgenomen aan een enquête;
(b) heeft deelgenomen aan een ander onderzoeksprogramma;
(c) ten minste eenmaal in de afgelopen twaalf (12) maanden aan andere delen van de dienst heeft deelgenomen; of
(d) heeft de informatie in zijn / haar profiel ten minste eenmaal in de afgelopen twaalf (12) maanden bijgewerkt.

Trackingservice voor marktonderzoek” verwijst naar een service die door een gebruiker wordt geaccepteerd en die het online gedrag van een dergelijke gebruiker kan volgen, zoals websites die door de gebruiker worden bezocht en online campagnes die aan de gebruiker worden blootgesteld voor marktonderzoek, inclusief advertentie tracking onderzoek.

Toepasselijk recht” verwijst naar toepasselijke nationale en / of lokale wet- en regelgeving.

Klant” verwijst naar onze klanten aan wie wij diensten verlenen.

Inhoud” verwijst naar de informatie die is gepubliceerd op onze site, onze panelsite, een enquêtesite of een partnersite.

Panel” verwijst naar een groep personen die zijn overeengekomen om te worden uitgenodigd voor en deel te nemen aan marktonderzoekenquêtes, andere onderzoeksprogramma’s of andere delen van de diensten voor marktonderzoek.

Panellid” verwijst naar het lid van een panel.

Panelsite” verwijst naar een website waar personen zich kunnen registreren om panelleden te worden en / of kunnen inloggen op hun reeds bestaande account.

Partner” verwijst naar een van onze partners.

Partnersite” verwijst naar een website die wordt beheerd door een van onze partners.

Deelnemer” verwijst naar een persoon die geen lid is van een panel en die door een van onze partners wordt doorverwezen naar een enquête, naar een ander onderzoeksprogramma of naar andere delen van de services.

Persoonlijke gegevens” betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene“); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator, hetzij alleen of in combinatie met andere persoonlijke of identificerende informatie. Persoonlijke gegevens kunnen informatie zijn zoals naam, burgerservicenummer, geboortedatum en -plaats, biometrische gegevens, foto’s, geluids- of video-opnamen en andere informatie die aan een persoon is gekoppeld of gekoppeld, zoals medische gegevens, educatieve, financiële en werkgelegenheidsinformatie. (OPMERKING: persoonlijke gegevens kunnen ook worden aangeduid als “Persoonlijk identificeerbare informatie” of “PII“.)

Punten” verwijst naar de prikkels die u kunt verdienen als lid van een panel nadat u een enquête hebt voltooid, hebt deelgenomen aan een ander onderzoeksprogramma of een andere service. Punten kunnen de vorm aannemen van geld en in verschillende valuta worden weergegeven.

Onderzoeksprogramma” verwijst naar een onderzoeksmogelijkheid, anders dan een enquête.

Beperkte inhoud” verwijst naar vertrouwelijke en / of bedrijfseigen informatie, evenals materialen, producten en inhoud die van ons zijn en / of eigendom zijn van een onderzoekseigenaar, een klant, een partner en / of een licentiegever.

Service” verwijst naar de door ons geleverde service waarmee u, als panellid of deelnemer:
(a) om deel te nemen aan een panel of een enquête;
(b) om deel te nemen aan een ander onderzoeksprogramma; of
(c) om deel te nemen aan elke andere service die door ons wordt geleverd en door u wordt gebruikt, zoals een service voor het volgen van marktonderzoek.

Inzendingen” verwijst naar alle opmerkingen, feedback, suggesties, ideeën en andere informatie die u indient of die wij verzamelen wanneer u deelneemt aan een panel, reageert op een enquête, op een ander onderzoeksprogramma of wanneer u een service.

Enquêteigenaar” verwijst naar de eigenaar van een enquête, meestal een klant.

Enquêtesite” verwijst naar de website waarop u reageert en een enquête invult.

Enquête” verwijst naar de marktonderzoekenquêtes die wij u ter beschikking stellen.

Websites van derden” verwijst naar websites die worden onderhouden en / of beheerd door derden.

Gebruiker” verwijst naar u als individu wanneer u de service gebruikt.

Gebruikersinhoud” verwijst naar alle inhoud, materialen, informatie en opmerkingen die u gebruikt, uploadt, plaatst of verzendt, of die we verzamelen wanneer u de service gebruikt, inclusief informatie ontvangen via de Ad Tracking Service, zoals gegevens over het gebruikspatroon van internet.

U“, “uzelf“, “uw” en “de uwe” verwijzen naar u als individu en als lid van een panel.

Wij“, “ons“, “onze” en “BrainActive” verwijzen naar Red Orange Research S.R.L., een bedrijf geregistreerd in Roemenië op 33c Weiner Palada street, 077040 Chiajna, Ilfov county, met registratienummer J23/3870/2015 en btw-nummer RO35177820.

1. Toepasselijkheid en overeenkomst

Deze algemene voorwaarden (hierna “voorwaarden” genoemd) zijn van toepassing naast eventuele speciale voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op een enquête, een onderzoeksprogramma of andere service. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover ze in strijd zijn met de speciale voorwaarden die door de klant zijn verstrekt als voorwaarde voor uw deelname aan een enquête of een onderzoeksprogramma, op voorwaarde dat dergelijke speciale voorwaarden onze rechten niet verminderen of onze aansprakelijkheid verhogen zoals gespecificeerd in deze voorwaarden.

2. Introductie

Het doel van deze voorwaarden is de algemene voorwaarden uiteen te zetten voor uw gebruik van onze service, inclusief uw deelname aan een enquête, een panel of aan andere onderzoeksprogramma’s.

Naast het bovenstaande beheren we ook de beloningen die panelleden kunnen verdienen in ruil voor hun deelname aan enquêtes of aan andere onderzoeksprogramma’s. Details met betrekking tot ons beloningssysteem zijn te vinden in deze voorwaarden.

3. In aanmerking komen om ons panellid te worden

Panellidmaatschap staat in het algemeen open voor personen die voldoen aan de vereisten voor lidmaatschap, inclusief, maar niet beperkt tot, minimumleeftijdseisen en geografische locatievereisten. Door toe te treden om panellid te worden, stemt u ermee in uitnodigingen te ontvangen om deel te nemen aan enquêtes, onderzoeksprogramma’s of andere diensten. U kunt uw panellidmaatschap te allen tijde opzeggen – voor meer informatie, zie sectie 12 “Opt-outbeleid” hieronder.

We staan slechts één panellid toe per elk uniek e-mailadres binnen een paneel.

4. Registratie bij ons panel

Om ons panellid te worden, moet u zich registreren op onze panelsite en bepaalde informatie over uzelf verstrekken. De informatie die u verstrekt, moet waar, correct en volledig zijn. We behouden ons het recht voor om uw toegang tot de service of uw deelname aan enquêtes of andere onderzoeksprogramma’s te beperken of te verbieden als u valse, onjuiste en / of onvolledige informatie verstrekt, of we hebben reden om te vermoeden dat de door u verstrekte informatie onjuist is, onjuist en / of onvolledig.

Panellidmaatschap is persoonlijk en mag alleen worden gebruikt door de persoon die zich registreert voor lidmaatschap in ons panel. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van gebruikersinformatie en wachtwoord en u bent verantwoordelijk voor elk gebruik, ongeacht of dit geautoriseerd of ongeautoriseerd is, van uw panellidmaatschapsaccount.

5. Voorwaarden voor deelname aan onze enquêtes, aan andere onderzoeksprogramma’s of aan andere diensten

Wanneer u deelneemt aan onze enquêtes, aan andere onderzoeksprogramma’s of aan andere diensten, en / of wanneer u onze site, onze panelsite of een enquêtesite gebruikt, bent u verplicht om aan deze voorwaarden te voldoen, evenals aan speciale voorwaarden op verzoek van een klant of een partner als verplichte vereiste om deel te nemen aan een bepaald onderzoek, onderzoeksprogramma of andere dienst.

Door deel te nemen aan onze enquêtes, onderzoeksprogramma’s of aan andere diensten, stemt u ermee in echte, correcte en volledige informatie over uzelf te verstrekken. Als u ons valse, onjuiste en / of onvolledige informatie verstrekt, of als we reden hebben om te vermoeden dat de door u verstrekte informatie onjuist, onjuist en / of onvolledig is, komt u mogelijk niet in aanmerking voor onze enquêtes, onderzoeksprogramma’s of andere services en, bijgevolg ontvangt u geen enkele beloning voor uw deelname. Verder behouden wij ons het recht voor om uw lidmaatschap in ons panel te beëindigen met als gevolg dat u eventuele beloningen in uw account verliest en u niet meer kunt deelnemen aan enquêtes of andere onderzoeksprogramma’s.

U bent verantwoordelijk voor acties en communicatie die zijn ondernomen of verzonden vanuit uw panellidaccount.

6. Gebruik van de diensten

Uw deelname aan onze enquêtes, onderzoeksprogramma’s of het gebruik van andere diensten is vrijwillig. De services zijn voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en we behouden ons het recht voor om de toegang tot alle of een deel van de services zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen, te beperken of te blokkeren.

We kunnen op elk moment naar eigen goeddunken weigeren om de services aan iedereen te leveren.

U stemt ermee in dat u toegang krijgt tot, gebruik maakt van en / of deelneemt aan de diensten in de hoedanigheid van een onafhankelijke onderaannemer, en deze voorwaarden creëren geen relatie met een agentschap, partnerschap, joint venture, werknemer-werkgever of franchisegever-franchisenemer.

7. Ongeoorloofd gebruik

Door onze site, onze panelsite, een enquêtesite, een partnersite te gebruiken en / of door deel te nemen aan onze enquêtes, onderzoeksprogramma’s of aan andere diensten:
(a) u stemt ermee in de beveiliging van de service of onze site, onze panelsite, een enquêtesite, een partnersite of services, systeembronnen, accounts, servers of netwerken die zijn verbonden met een enquête of toegankelijk via een enquête of een enquêtesite of gelieerde of gekoppelde sites;
(b) u stemt ermee in om geen spiders, robots of andere geautomatiseerde dataminingtechnieken te gebruiken om gegevens of inhoud die beschikbaar is in verband met de service te catalogiseren, downloaden, opslaan of anderszins te reproduceren of te verspreiden, of op andere manieren om het resultaat van een enquête te manipuleren;
(c) u stemt ermee in geen actie te ondernemen om onze site, onze panelsite, een enquêtesite of een partnersite of het gebruik van dergelijke sites door een individu te verstoren, inclusief, maar niet beperkt tot, overbelasting of “crashen” van een website ;
(d) u ​​stemt ermee in om geen virussen, beschadigde gegevens of andere schadelijke, verstorende of destructieve code, bestanden of informatie te verzenden of verzenden, inclusief, maar niet beperkt tot, spyware, malware en trojaanse paarden;
(e) u stemt ermee in geen persoonlijke gegevens van andere gebruikers van de services te verzamelen;
(f) u stemt ermee in geen ongevraagde e-mails te verzenden, zoals, maar niet beperkt tot, promoties en advertenties voor producten of diensten;
(g) u stemt ermee in om niet meer dan één (1) lidmaatschapsaccount in ons panel te openen, gebruiken of onderhouden;
(h) u stemt ermee in het account van een andere gebruiker niet zonder toestemming te gebruiken of te proberen te maken of een account met een valse identiteit te maken;
(i) u stemt ermee in niet te proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot onze site, onze enquêtes, onze panelsite, een enquêtesite, een partnersite of delen van onze enquêtes, onze site, onze panelsite, een enquêtesite of een partnersite die beperkt zijn van algemene toegang;
(j) u stemt ermee in uw ware identiteit niet te vervalsen of te maskeren;
(k) u stemt ermee in om geen enkel deel van onze site, onze panelsite, een enquêtesite of een partnersite te framen of te kopiëren en op een andere website of media weer te geven, of het uiterlijk van een enquêtesite, van onze panelsite te wijzigen of een partnersite;
(l) u stemt ermee in geen links van een website naar onze site, onze panelsite, een enquêtesite of een partnersite of naar de services te maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
(m) u stemt ermee in geen bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, onzedelijk, schandalig of inflammatoir materiaal of inhoud te plaatsen of door te geven;
(n) u stemt ermee in geen vuile, beledigende of obsceen taalgebruik te gebruiken op onze site, in onze enquêtes, op onze panelsite, op een enquêtesite of op een partnersite;
(o) u stemt ermee in geen frauduleuze activiteiten uit te voeren, waaronder, maar niet beperkt tot, het versnellen van het invullen van enquêtes, het meerdere keren invullen van dezelfde enquête, het indienen van valse informatie tijdens het registratieproces, het indienen van valse gegevens tijdens het invullen van een enquête , inwisselen of proberen in te wisselen van beloningen via valse of frauduleuze middelen, knoeien met enquêtes en, met betrekking tot het gebruik van de Ad Tracking Service, toegang tot websites of online campagnes met als enige bedoeling een verkeerd beeld te geven van uw online gedrag;
(p) u stemt ermee in om geen enkel aspect van een dienst te reverse-engineeren of acties te ondernemen die de broncode kunnen onthullen, of maatregelen of controles omzeilen of omzeilen die worden gebruikt om de toegang tot een webpagina, inhoud of codes te verbieden, beperken of beperken, behalve als uitdrukkelijk toegestaan ​​door toepasselijk recht;
(q) u stemt ermee in geen criminele of illegale handelingen te verrichten die kunnen zijn gekoppeld aan onze site, onze enquêtes, onze panelsite, een enquêtesite of een partnersite;
(r) u stemt ermee in geen beperkte inhoud te gebruiken in strijd met deze voorwaarden; of
(s) u stemt ermee in om geen enkele persoon, inclusief maar niet beperkt tot panelleden, deelnemers of een van onze werknemers, aan te moedigen en / of te adviseren om een ​​handeling te plegen die in strijd is met deze voorwaarden.

8. Beperkte inhoud

Tenzij anders aangegeven, alle materialen, inclusief, zonder beperking, alle concepten, tekst, ontwerpen, grafische afbeeldingen, tekeningen, foto’s, videoclips, muziek en geluiden, en alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen die worden gebruikt in een enquête, onderzoeksprogramma of andere service en / of op onze site, onze panelsite, een enquêtesite of een partnersite en de selectie en regelingen daarvan, zijn onderworpen aan intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken en patenten of het recht om hun registratie waar ook ter wereld, in het bezit van of in licentie gegeven door ons, een onderzoekseigenaar, een partner of andere derde partijen die de respectieve eigenaar zijn van, of de controle hebben over dergelijke beperkte inhoud.

Wanneer u een service gebruikt of deelneemt aan een enquête, ander onderzoeksprogramma of andere service, wordt u mogelijk blootgesteld aan beperkte inhoud. U krijgt geen enkel recht op de beperkte inhoud en alle intellectuele eigendomsrechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Geen licentie om de beperkte inhoud of het onderwerp van de beperkte inhoud te gebruiken, te onthullen, te downloaden, te kopiëren, te verspreiden of te reproduceren (inclusief maar niet beperkt tot het plaatsen op een website, sociale media of blog). Houd er rekening mee dat juridische stappen tegen u kunnen worden ondernomen in het geval dat ongeautoriseerd gebruik van de beperkte inhoud wordt ontdekt. U wordt daarom op de hoogte gebracht en erkent dat we volledig zullen meewerken aan alle verzoeken van derden om openbaarmakingen (inclusief maar niet beperkt tot de openbaarmaking van uw identiteit) met betrekking tot claims dat u beperkte inhoud hebt gebruikt in strijd met deze voorwaarden die wij legitiem achten.

U mag alleen deelnemen aan een enquête, ander onderzoeksprogramma, andere service en / of onze site, onze panelsite, een enquêtesite of een partnersite gebruiken op een manier die geen inbreuk maakt op onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden.

9. Gebruikersinhoud

U bent verantwoordelijk voor alle gebruikersinhoud. U bent ook verantwoordelijk voor het verkrijgen, indien van toepassing, van de goedkeuringen, toestemmingen en / of autorisaties van derden voor het gebruik van uw gebruikersinhoud, of wij het zijn die deze gebruiken of u. Gebruikersinhoud, inclusief foto’s, geluids- of video-opnamen, kunnen als persoonlijke gegevens worden beschouwd. Uw gebruikersinhoud kan openbaar beschikbaar worden gesteld en worden gedeeld met derden, inclusief, maar niet beperkt tot, onze klanten, klanten van onze klanten, enquête-eigenaren, partners en externe dienstverleners. U moet ervoor zorgen dat gebruikersinhoud geen auteursrechtelijk beschermde of handelsmerkinhoud of materiaal van derden omvat, inclusief audio, video, afbeeldingen, tenzij u de goedkeuringen, toestemmingen en / of autorisaties van dergelijke derden hebt verkregen, vereist voor de gebruik van dergelijke gebruikersinhoud, of wij het zijn degenen die het gebruiken of u. U ontvangt geen vergoeding voor het gebruik van gebruikersinhoud, ongeacht wie deze gebruikt: wij, onze partners en / of onze klanten.

Door ons te gebruiken, te uploaden, te plaatsen, in te dienen of toe te staan ​​om te verzamelen (dergelijke toestemming wordt geacht te zijn verleend op basis van uw acceptatie van deze voorwaarden en gebruik van onze service) gebruikersinhoud in verband met de services, verleent u ons hierbij een eeuwigdurende, onherroepelijke , onbeperkt, overdraagbaar, sublicentieerbaar, wereldwijd, royaltyvrij, met recht en licentie om uw gebruikersinhoud naar eigen goeddunken te bewerken, kopiëren, verzenden, publiceren, weergeven, reproduceren, wijzigen, distribueren en gebruiken. U ontvangt geen vergoeding voor de gebruikersinhoud, of voor ons gebruik van de gebruikersinhoud, behalve waar dat uitdrukkelijk is overeengekomen.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw gebruikersinhoud, evenals ons gebruik van uw gebruikersinhoud, volgens deze voorwaarden, geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. We beoordelen niet en kunnen niet alle gebruikersinhoud beoordelen en we aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor uw gebruikersinhoud. We hebben het recht, maar niet de verplichting om gebruikersinhoud te verwijderen, verwijderen of bewerken, die naar eigen goeddunken:
(a) wij achten deze voorwaarden te schenden;
(b) wij achten intellectuele eigendomsrechten te schenden; of
(c) wij beschouwen ons als misbruik, lasterlijk, obsceen of anderszins onaanvaardbaar.

10. Beleid inzake op punten gebaseerd beloningsprogramma

Als u reageert op een enquête en deze met succes voltooit, deelneemt aan een ander onderzoeksprogramma of een andere service, kunt u punten verdienen die kunnen worden ingewisseld voor verschillende beloningen of contant geld in ons beloningsprogramma. U hoeft niets te kopen om punten te ontvangen. De punten die u hebt verdiend, zijn persoonlijk en u kunt ze niet aan iemand anders overdragen. Uw punten zijn geldig en inwisselbaar voor een periode van drie (3) maanden nadat uw account inactief wordt. Alle punten of beloningen die niet door u zijn ingewisseld, kunnen door ons worden herroepen.

Aan het begin van een enquête, ander onderzoeksprogramma of andere service ontvangt u informatie over het aantal punten dat u kunt verdienen. We accepteren niet aansprakelijk te zijn en / of we nemen op geen enkele manier verantwoordelijkheid voor fiscale gevolgen of verplichtingen die kunnen optreden als gevolg van uitgegeven of ingewisselde punten of beloningen. Verder accepteren we niet aansprakelijk te zijn en / of nemen we op geen enkele manier verantwoordelijkheid voor de kosten die in rekening worden gebracht en / of toegepast op de beloningen die u verzilvert.

Als u deze voorwaarden overtreedt, verliest u mogelijk alle punten of beloningen die u hebt verdiend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot de punten of beloningen die u hebt verdiend.

11. Profielupdates

U stemt ermee in om uw panellidmaatschapsprofiel bijgewerkt te houden. U kunt de informatie in uw lidmaatschapsprofiel bijwerken, corrigeren en / of verwijderen door toegang te krijgen tot uw panellidmaatschapsaccount.

12. Opt-outbeleid

U kunt ervoor kiezen om geen enkele of alle services te gebruiken (inclusief, zonder beperking, u kunt op elk gewenst moment ervoor kiezen om geen enquête-uitnodigingen, nieuwsbrieven of mededelingen te ontvangen):
(a) door de afmeldingsprocedures te volgen die worden beschreven op onze site, onze paneelsite of gerelateerde sites, of die zijn opgenomen in een e-mail die van ons is ontvangen; of
(b) door een e-mail te sturen naar ons panellid-serviceteam, te antwoorden op de e-mails die we u sturen, of door de contactgegevens te gebruiken die worden vermeld op de site waar u inlogt op het account van uw panellid.

We zullen redelijke inspanningen leveren om elke e-mail zo snel mogelijk na ontvangst te beantwoorden, maar we kunnen geen toezegging doen op een specifiek tijdsbestek.

Bij beëindiging van een service worden de contactgegevens van het panellid dat zich heeft afgemeld verwijderd uit alle communicatie- of contactlijsten met betrekking tot de beëindigde service. Houd er in een dergelijke situatie rekening mee dat het enkele dagen kan duren om de verwijdering van uw contactgegevens te voltooien en gedurende deze tijd kunt u berichten van ons ontvangen die voorafgaand aan uw opt-out zijn gemaakt of gecompileerd.

13. Links

Wanneer u de service gebruikt, kunt u mogelijk een koppeling maken of verbinding maken met een website van derden. Houd er rekening mee dat we geen websites van derden aanbevelen, evenals producten, diensten en / of kansen die worden gepromoot, aangeboden, via of in verband met dergelijke websites van derden. Lees alle beleid en voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke websites van derden zorgvuldig door.

14. Communicatie met ons

Alle communicatie (met uitzondering van persoonlijke gegevens) en gebruikersinhoud die u ons verstrekt of verzendt, via e-mail of op een andere manier, of anderszins door ons verzameld, wordt behandeld als niet-vertrouwelijke informatie van u die u niet bezit, tenzij u anders aangeven, hetzij voorafgaand aan of gelijktijdig met uw inzending van of toestemming aan ons om dergelijke communicatie en gebruikersinhoud te verzamelen. U stemt ermee in dat dergelijke communicatie en gebruikersinhoud naar eigen goeddunken door ons mag worden gebruikt.

15. Privacybeleid

Wanneer u panellidmaatschap aanvraagt, een service gebruikt of met ons communiceert, kunnen persoonsgegevens die op u betrekking hebben worden verwerkt. Raadpleeg ons privacybeleid voor informatie over onze privacypraktijken en de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

16. Disclaimer

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw deelname aan een enquête, ander onderzoeksprogramma en gebruik van de service en het browsen op onze site, onze panelsite, een enquêtesite of een partnersite op eigen risico en verantwoordelijkheid is. Voor zover wettelijk toegestaan, bieden wij, onze klanten, enquêteigenaren, partners of andere derde partijen en onze en hun respectieve directeuren, functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers, agenten, externe inhoudleveranciers en licentiegevers geen garantie, expliciet, impliciet of wettelijk, dat deelname aan een enquête of het gebruik van de service, onze site, onze panelsite, een enquêtesite of een partnersite ononderbroken of foutloos zal zijn.

Voor zover wettelijk toegestaan, bieden wij, onze klanten, enquêteigenaren, partners of andere derde partijen en onze en hun respectieve directeuren, functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers, agenten, externe inhoudleveranciers en licentiegevers geen garanties, expliciet, impliciet of wettelijk, met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van alle informatie of diensten die via een enquête of onze site, onze panelsite, een enquêtesite of een partnersite worden aangeboden, anders dan zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze voorwaarden.

17. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zijn wij, enquêteigenaren of partners, derde partijen of bestuurders, functionarissen, aandeelhouders, werknemers, vertegenwoordigers, onderaannemers, opvolgers of cessionarissen, in geen enkel opzicht aansprakelijk, inclusief maar zonder beperking, voor elke kwestie met betrekking tot deze voorwaarden, de service, onze enquêtes, onze site, onze panelsite, een enquêtesite, een partnersite of voor alle inzendingen die u doet, of voor enige directe, indirecte, speciale, bestraffende, incidentele, afhankelijkheidsschade, maar ook voorbeeld- of gevolgschade, winstderving, verlies van verwachte besparingen of andere indirecte schade, ongeacht of we op de hoogte zijn gebracht van de waarschijnlijkheid of mogelijkheid van dergelijke schade.

De beperking van aansprakelijkheid en de disclaimer die in deze voorwaarden worden vermeld, zijn van toepassing ongeacht de vorm van actie, ongeacht of dit contract, garantie, delict, quasi-delict, strikte aansprakelijkheid, nalatigheid of andere onrechtmatige daad is en zal een fundamentele schending of het falen van de wezenlijk doel van het contract of het falen van een exclusief rechtsmiddel.

18. Vrijwaring

U stemt ermee in ons volledig en effectief te vrijwaren en tegelijkertijd gaat u ermee akkoord ons te ontheffen van elke aansprakelijkheid in verband met enige en alle schade, kosten, aansprakelijkheden en verliezen van welke aard dan ook, inclusief juridische kosten, die direct of indirect voortvloeien uit een inbreuk of schending van de door u veroorzaakte voorwaarden.

Hetzelfde geldt voor enquêteigenaren, partners en andere gerelateerde derde partijen, inclusief bestuurders, functionarissen, aandeelhouders, werknemers, vertegenwoordigers, onderaannemers, gelieerde ondernemingen, opvolgers of gevolmachtigden.

19. Wijzigingen

Wij behouden ons hierbij het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden wanneer we dat nodig achten, zonder u een voorafgaande kennisgeving te sturen. We raden u aan om de voorwaarden regelmatig te bekijken. Uw voortdurende gebruik van de services, uw toegang tot de services en / of uw deelname aan de services vormt en vormt uw goedkeuring van de gewijzigde voorwaarden.

20. Naleving van toepasselijk recht

U erkent en stemt ermee in dat u zich te allen tijde zult houden aan de toepasselijke wetgeving wanneer u reageert op een enquête, deelneemt aan een onderzoeksprogramma of de service gebruikt.

21. Opschorting, beëindiging en deactivering

We kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving, uw gebruik van de service, evenals uw toegang tot de service, of uw lidmaatschap in ons panel opschorten en / of beëindigen, als u deze voorwaarden overtreedt of als u de service op een onwettige manier gebruikt, of als u handelt op een manier die, naar eigen goeddunken, onaanvaardbaar is voor ons, een onderzoekseigenaar of een partner.

In het geval dat we uw recht om de service te gebruiken beëindigen en / of als uw lidmaatschap in ons panel wordt beëindigd:
(a) u verliest alle rechten op alle niet-ingewisselde beloningen en / of prijzen, effectief bij beëindiging;
(b) uw panellidmaatschap wordt onmiddellijk geannuleerd;
(c) uw toegang tot de service wordt onmiddellijk beëindigd; en
(d) u ​​mag niet deelnemen aan toekomstige enquêtes die via de service worden aangeboden.

Verder behouden wij ons het recht voor om uw lidmaatschap in ons panel te deactiveren in de volgende gevallen:
(a) als u niet langer een actief panellid bent;
(b) als we na ontvangst van een e-mail een harde stuitering of een bericht over een bezorgfout ontvangen; of
(c) als we drie (3) keer na ontvangst van uw e-mails een “mailbox vol” antwoordbericht ontvangen, in een poging met u via e-mail te communiceren.

In het geval van een deactivering, beëindiging door u of beëindiging door ons, verliest u alle beloningen die u hebt verdiend.

22. Deelbaarheid en toewijzing

Als, om welke reden dan ook, een voorwaarde of bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die voorwaarde of bepaling geacht scheidbaar te zijn van de rest van deze voorwaarden, en de rest van deze voorwaarden wordt geïnterpreteerd zonder referentie tot de niet-afdwingbare termijn.

U mag deze voorwaarden niet toewijzen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, die naar eigen goeddunken kan worden onthouden. U gaat ermee akkoord dat we deze voorwaarden op elk moment aan iedereen kunnen toewijzen.

23. Toepasselijk recht, jurisdictie en juridische locatie

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden, inclusief vragen over hun bestaan, geldigheid of beëindiging, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank van Boekarest en worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Roemenië, zonder rekening te houden met enige keuze van wettelijke principes (of die van Roemenië of een ander rechtsgebied) die kunnen voorzien in een toepassing van de wetten van een ander rechtsgebied.