Skip links

Tingimused, mis käsitlevad vaekogu liikmesust, uuringutes osalemist ja teenuste kasutamist

Jõustumiskuupäev: 20. mai 2018
Viimati muudetud: 20. mai 2018

Mõisted

Allpool kasutatud terminitel ja väljenditel on järgmine tähendus:

Aktiivne paneelimees” tähendab paneeli liiget, kes:
(a) on osalenud uuringus;
(b) on osalenud muus uurimisprogrammis;
(c) on osalenud teenistuse muudes osades vähemalt üks kord viimase kaheteistkümne (12) kuu jooksul; või
(d) on oma profiilil olevat teavet vähemalt üks kord viimase kaheteistkümne (12) kuu jooksul värskendanud.

Turu-uuringute jälgimisteenus” tähendab kasutaja aktsepteeritud teenust, mis võib jälgida selle kasutaja veebikäitumist, näiteks veebisaidid, millele kasutaja on juurde pääsenud, ja kasutajaga kokku puutunud veebikampaaniad turu-uuringute eesmärgil, sealhulgas reklaami jälgimise uuringud.

Kohaldatav seadus” viitab kehtivatele riiklikele ja / või kohalikele seadustele ja määrustele.

Klient” tähendab meie kliente, kellele me teenuseid osutame.

Sisu” viitab meie saidil, meie paneeli saidil, uuringusaidil või partneri saidil avaldatud teabele.

Paneel” tähistab üksikisikute rühma, kes on nõustunud olema kutsutud osalema turu-uuringutes, teistes uurimisprogrammides või muudes turu-uuringute teenuste osades ja nendes osalema.

Paneeli liige” tähendab paneeli liiget.

Paneeli sait” tähendab veebisaiti, kus üksikisikud saavad registreeruda, et saada paneeli liikmeks ja / või saavad sisse logida juba olemasolevale kontole.

Partner” tähistab ühte meie partnerit.

Partneri sait” tähendab veebisaiti, mida haldab üks meie partneritest.

Osaleja” tähendab üksikisikut, kes ei kuulu vaekogu koosseisu ja kelle üks meie partner on suunanud uuringule, muule uurimisprogrammile või teenuste muudele osadele.

Isikuandmed” – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (“andmesubjekt“) kohta; identifitseeritav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eriti identifikaatori abil kas üksi või koos muu isikliku või tuvastava teabega. Isikuandmed võivad sisaldada sellist teavet nagu nimi, sotsiaalkindlustuse number, sünniaeg ja -koht, biomeetrilised salvestused, fotod, heli- või videosalvestised ja muu üksikisikuga seotud või seostatav teave, näiteks meditsiinilised andmed, haridus-, finants- ja tööhõivealane teave. (MÄRKUS. Isikuandmetele võib viidata ka kui “Isikut tuvastav teave“.)

Punktid” tähendab stiimuleid, mida võite teenida toimkonna liikmena pärast uuringu edukat täitmist, mõnes muus uurimisprogrammis osalemist või muud teenust. Punktid võivad olla raha vormis ja neid saab näidata erinevates valuutades.

Uurimisprogramm” viitab muudele võimalustele kui uuring.

Piiratud sisu” tähendab konfidentsiaalset ja / või omandiõigusega kaitstud teavet, samuti materjale, tooteid ja sisu, mis kuuluvad meile ja / või mis kuuluvad uuringu omanikule, kliendile, partnerile ja / või litsentsiandja.

Teenus” tähendab meie poolt pakutavat teenust, mis võimaldab teil paneeli liikmena või osalejana:
(a) osaleda paneelis või küsitluses;
(b) osaleda muus uurimisprogrammis; või
(c) osaleda kõigis muudes meie poolt pakutavates ja teie kasutatavates teenustes, näiteks turu-uuringute jälgimisteenus.

Esildised” tähistab kõiki kommentaare, tagasisidet, ettepanekuid, ideid ja muud teavet, mille saadate või kogume, kui osalete paneelis, vastate küsitlusele, muule uurimisprogrammile või kui kasutate teenus.

Uuringu omanik” viitab uuringu omanikule, kes tavaliselt on klient.

Küsitlussait” tähendab veebisaiti, kus vastate küsitlusele ja täidate selle.

Uuring” tähendab turu-uuringuid, mille me teile kättesaadavaks teeme.

Kolmandate osapoolte veebisaidid” tähistab veebisaite, mida haldavad ja / või haldavad kolmandad osapooled.

Kasutaja” osutab teile teenuse kasutamisel üksikisikule.

Kasutajasisu” tähendab kogu sisu, materjale, teavet ja kommentaare, mida te kasutate, üles laadite, postitate või edastate või mida me teenuse kasutamisel kogume, sealhulgas reklaami jälgimisteenuse kaudu saadud teavet, näiteks Interneti-kasutuse mustri andmed.

Teie” ja “ise” viitavad teile kui indiviidile ja toimkonna liikmena.

Meie” ja “BrainActive” viitavad Red Orange Research S.R.L.-le, Rumeenias registreeritud aadressil Weiner Palada 33c, 077040 Chiajna, Ilfovi maakond, registrikood J23/3870/2015 ja käibemaksukohustuslase registreerimisnumber RO35177820.

1. Kohaldatavus ja kokkulepe

Neid tingimusi (edaspidi “tingimused“) kohaldatakse lisaks eritingimustele, mis võivad kehtida uuringu, uurimisprogrammi või muu teenuse jaoks. Neid tingimusi ei kohaldata ulatuses, mis on vastuolus kliendi poolt eritingimustega, mis on teie uuringus või uurimisprogrammis osalemise tingimuseks, tingimusel et sellised eritingimused ei vähenda meie õigusi ega suurenda meie need terminid.

2. Sissejuhatus

Nende tingimuste eesmärk on sätestada meie teenuse kasutamise üldtingimused, sealhulgas teie osalemine uuringus, paneelis või muudes uurimisprogrammides.

Lisaks ülaltoodule haldame ka preemiaid, mida paneeli liikmed võivad teenida vastutasuks uuringutes või muudes uurimisprogrammides osalemise eest. Üksikasjad meie premeerimissüsteemi kohta leiate nendest tingimustest.

3. Sobivus saada meie toimkonna liikmeks

Vaekogu liikmeks saavad üldiselt isikud, kes vastavad liikmesuse tingimustele, sealhulgas, kuid mitte ainult, vanuse alampiiri ja geograafilise asukoha nõuetele. Paneeliikmeks saamisega nõustudes saate kutse osaleda uuringutes, uurimisprogrammides või muudes teenustes. Võite paneeli liikmelisuse igal ajal tühistada – lisateabe saamiseks lugege allpool jaotist 12 “Loobumiseeskirjad”.

Iga paneeli ainulaadse e-posti aadressi kohta lubame ainult ühte paneeli liiget.

4. Registreerimine meie paneelile

Meie paneeliikmeks saamiseks peate registreeruma meie paneeli saidil ja andma enda kohta teatud teavet. Teie esitatud teave peab olema tõene, õige ja täielik. Jätame endale õiguse piirata või keelata teie juurdepääsu teenusele või osalemist uuringutes või muudes uuringuprogrammides, kui esitate valet, ebaõiget ja / või mittetäielikku teavet või kui meil on põhjust arvata, et teie esitatud teave on vale, vale ja / või puudulik.

Vaekogu liikmelisus on isiklik ja seda saab kasutada ainult isik, kes registreerub meie vaekogu liikmeks astumiseks. Teie vastutate kasutajateabe ja paroolide konfidentsiaalse hoidmise eest ning vastutate oma paneeli liikmekonto mis tahes volitatud või volitamata kasutamise eest.

5. Meie uuringutes, muudes uurimisprogrammides või muudes teenustes osalemise tingimused

Iga kord, kui osalete meie uuringutes, teistes uurimisprogrammides või muudes teenustes ja / või kui kasutate meie saiti, meie paneeli või uuringu saiti, olete kohustatud järgima neid tingimusi ja kõiki eritingimusi, mida klient või partner kui kohustuslik nõue osaleda konkreetses uuringus, uurimisprogrammis või muus teenuses.

Osaledes meie uuringutes, uurimisprogrammides või muudes teenustes, nõustute esitama enda kohta tõest, õiget ja täielikku teavet. Kui esitate meile valet, ebaõiget ja / või mittetäielikku teavet või kui meil on põhjust kahtlustada, et teie esitatud teave on vale, vale ja / või puudulik, ei pruugi te kvalifitseeruda meie uuringute, uurimisprogrammide ega muude teenuste saamiseks ning järelikult ei saa te oma osaluse eest mingit tasu. Lisaks jätame endale õiguse lõpetada teie liikmesus meie paneelis, mille tulemuseks on see, et te kaotate kõik oma liikme kontol olevad hüved ja te ei saa enam osaleda uuringutes ega muudes uurimisprogrammides.

Teie vastutate paneeli liikmekontolt võetud või edastatud toimingute ja kommunikatsioonide eest.

6. Teenuste kasutamine

Teie osalemine meie uuringutes, uurimisprogrammides või muude teenuste kasutamisel on vabatahtlik. Teenused on mõeldud isiklikuks ja mitteäriliseks kasutamiseks ning jätame endale õiguse muuta, muuta, piirata või blokeerida juurdepääsu teenustele või nende osadele ilma ette teatamata.

Me võime igal ajal keelduda teenuste osutamisest kellelegi omal äranägemisel.

Te nõustute, et pääsete teenustele juurde, kasutate neid ja / või osalete nendes sõltumatu alltöövõtjana ning need tingimused ei loo mingeid agentuuri-, partnerlus-, ühisettevõtteid, töötaja-tööandja ega frantsiisiandja-frantsiisivõtja suhteid.

7. Omavoliline kasutamine

Kasutades meie saiti, meie paneeli saiti, uuringu saiti, partnerite saiti ja / või osaledes meie uuringutes, uurimisprogrammides või muudes teenustes:
(a) te nõustute mitte häirida ega segada teenuse või meie saidi, meie paneeli saidi, uuringusaidi, partneri saiti ega mis tahes teenuseid, süsteemiressursse, kontosid, servereid või võrke, mis on ühendatud uuringu kaudu või juurde pääseda uuringu või uuringu saidi või seotud või lingitud saitide kaudu;
(b) te nõustute mitte kasutama ämblikke, roboteid ega muid automatiseeritud andmete kaevandamise tehnikaid teenusega seotud andmete või sisu kataloogimiseks, allalaadimiseks, säilitamiseks või muul viisil reprodutseerimiseks või levitamiseks või muul viisil uuringu tulemustega manipuleerimiseks;
(c) nõustute mitte võtma meetmeid meie saidi, meie paneeli saidi, uuringu saidi või partneri saidi või üksikisiku selliste saitide kasutamise häirimiseks, sealhulgas, kuid mitte ainult, veebisaidi ülekoormamine või “krahhimine”;
(d) nõustute mitte saatma ega edastama ühtegi viirust, rikutud andmeid ega muud kahjulikku, kahjulikku või hävitavat koodi, faili või teavet, sealhulgas, kuid mitte ainult, nuhkvara, pahavara ja troojalasi;
(e) nõustute mitte koguma teiste teenuste kasutajate isikuandmeid;
(f) nõustute mitte saatma soovimatuid e-kirju, näiteks toodete või teenuste tutvustused ja reklaamid (kuid mitte ainult);
(g) nõustute mitte avama, kasutama ega pidama meie paneelis rohkem kui ühte (1) liikmekontot;
(h) nõustute, et te ei kasuta ega ürita kasutada teise kasutaja kontot ilma volituseta või luua vale identiteediga kontot;
(i) te nõustute mitte proovima saada loata juurdepääsu meie saidile, meie uuringutele, meie paneelisaidile, uuringu saidile, partneri saidile või meie uuringute osadele, meie saidile, meie paneeli saidile, uuringu saidile või partneri saidile millele on üldine juurdepääs keelatud;
(j) nõustute mitte võltsima ega maskeerima oma tõelist isikut;
(k) te nõustute, et meie veebilehte, meie paneeli saiti, uuringu saiti või partneri saiti ei raame ega kopeerita ega kuvata mõnel muul veebisaidil või meediumil ega muudeta meie paneeli saidi või mõne uuringu saidi välimust või partneri sait;
(l) te nõustute, et ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta ei loota linke veebisaidilt meie saidile, meie paneeli saidile, uuringu saidile või partneri saidile või teenustele;
(m) nõustute mitte postitama ega edastama mingit ähvardavat, laimavat, laimavat, rõvedat, pornograafilist, veider, skandaalset või põletikulist materjali või sisu;
(n) nõustute, et meie saidil, meie küsitlustes, paneeli saidil, küsitlussaitil ega partneri saidil ei kasutata ühtegi viga, väärkoheldut ega rõvedat keelt;
(o) nõustute mitte tegelema pettusega, sealhulgas, kuid mitte ainult, kiiruseületamisega uuringute täitmise kaudu, sama küsitluse mitu korda täitmisega, registreerimisprotsessi ajal valeandmete esitamisega, uuringu täitmise ajal valeandmete esitamisega, preemiate lunastamine või proovimine lunastada neid vale või pettuse teel, uuringute võltsimine ja reklaamide jälgimisteenuse kasutamise osas veebisaitidele või veebikampaaniatesse pääsemine ainsa eesmärgiga jätta teie veebikäitumisest valesti esindav mulje;
(p) te nõustute mitte tühistama teenuse mis tahes aspekti ümberehitust ega võtma mingeid toiminguid, mis võivad paljastada lähtekoodi või mis tahes veebisaidile, sisule või koodidele juurdepääsu keelamiseks, piiramiseks või piiramiseks kasutatavatest meetmetest või juhtelementidest kõrvalehoidmiseks või neist kõrvalehoidmiseks, välja arvatud kohaldatava seadusega selgesõnaliselt lubatud;
(q) te nõustute mitte osalema kuritegelikes või ebaseaduslikes toimingutes, mis võivad olla seotud meie saidi, meie uuringute, paneeli saidi, uuringu saidi või partneri saidiga;
(r) nõustute mitte kasutama piiratud sisu neid tingimusi rikkudes; või
(s) nõustute mitte julgustama ja / või nõustama üksikisikuid, sealhulgas, kuid mitte ainult, vaekogu liikmeid, osalejaid või mõnda meie töötajat, et nad paneksid toime nende tingimustega vastuolus oleva teo.

8. Piiratud sisu

Kui ei ole märgitud teisiti, siis kõik materjalid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kõik kontseptsioonid, tekst, kujundused, graafika, joonised, fotod, videoklipid, muusika ja helid ning kõik kaubamärgid, teenusemärgid ja kaubanimed, mida kasutatakse uuringus, uurimisprogrammis või muus teenuse ja / või meie saidi, meie paneeli, uuringu või partneri saidi ning nende valiku ja korralduse suhtes kehtivad intellektuaalomandi õigused, sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõigused, kaubamärgid ja patendid või õigus taotleda nende registreerimine kõikjal maailmas, mis on meie käes, uuringu omaniku, partneri või muude kolmandate osapoolte käes, kes on sellise piiratud sisu omanik või kontrollib seda.

Kui kasutate teenust või osalete uuringus, muus uurimisprogrammis või muus teenuses, võite kokku puutuda piiratud sisuga. Teile ei anta piiratud sisu suhtes õigusi ja kõik intellektuaalomandi õigused on sõnaselgelt reserveeritud. Teile ei anta litsentsi piiratud sisu või piiratud sisu sisu kasutamiseks, avalikustamiseks, allalaadimiseks, kopeerimiseks, levitamiseks ega reprodutseerimiseks (sealhulgas, kuid mitte ainult, veebisaidile, sotsiaalmeediasse või ajaveebisse postitamine). Pidage meeles, et piiratud sisu loata kasutamise avastamise korral võidakse teie vastu võtta õiguslikke meetmeid. Seetõttu olete teid informeeritud ja tunnistate, et teeme täielikku koostööd kõigi kolmandate osapoolte avalikustamistaotlustega (sealhulgas, kuid mitte ainult, teie isiku tuvastamisega), mis on seotud väidetega, et olete kasutanud piiratud sisu, rikkudes neid tingimusi, mis meie arvates on seaduslikud.

Võite osaleda uuringus, muudes uurimisprogrammides, muudes teenustes ja / või kasutada meie saiti, meie paneeli saiti, uuringu saiti või partneri saiti ainult viisil, mis ei riku meie või kolmanda osapoole intellektuaalomandi õigusi.

9. Kasutaja sisu

Teie vastutate kogu kasutaja sisu eest. Samuti on teil kohustus hankida teie kasutajasisu kasutamiseks kolmandate osapoolte kinnitusi, nõusolekuid ja / või volitusi, sõltumata sellest, kas me seda kasutame ise või teie. Isikuandmeteks võib lugeda kasutaja sisu, sealhulgas fotosid, heli- või videosalvestisi. Teie kasutajasisu võib muutuda avalikult kättesaadavaks ja jagada seda kolmandate osapooltega, sealhulgas, kuid mitte ainult, meie klientidega, meie klientide klientidega, uuringuomanike, partnerite ja kolmandate osapoolte teenusepakkujatega. Peate tagama, et kasutaja sisu ei sisalda autoriõigustega kaitstud või kaubamärgiga kaitstud sisu ega ühegi kolmanda osapoole materjali, sealhulgas heli, videot, pilte, välja arvatud juhul, kui olete hankinud sellistelt kolmandatelt osapooltelt nõutavad kinnitused, nõusolekud ja / või volitused, sellise kasutaja sisu kasutamist, olenemata sellest, kas seda kasutame meie ise või teie. Mis tahes kasutaja sisu kasutamise eest teile hüvitist ei maksta, sõltumata sellest, kes seda kasutab: meie, meie partnerid ja / või kliendid.

Kasutades, üles laadides, postitades, esitades või lubades meil koguda (selline luba loetakse antud lähtuvalt sellest, et nõustute nende tingimustega ja meie teenuse kasutamisega) kasutajate sisu seoses teenustega, annate sellega meile alalise, tühistamatu , piiramatu, ülekantav, all-litsentsitav, kogu maailmas, tasuta, õigustega ja litsentsiga oma kasutaja sisu redigeerimiseks, kopeerimiseks, edastamiseks, avaldamiseks, kuvamiseks, reprodutseerimiseks, muutmiseks, levitamiseks ja kasutamiseks oma äranägemise järgi. Te ei saa kasutaja sisu või meie sisu kasutamise eest mingit hüvitist, välja arvatud juhul, kui selles on sõnaselgelt kokku lepitud.

Teie vastutate selle eest, et teie kasutajasisu, aga ka see, kuidas me teie kasutaja sisu vastavalt käesolevatele tingimustele kasutame, ei riku kolmandate osapoolte intellektuaalomandi õigusi. Me ei vaata kogu kasutaja sisu üle ega saa seda üle vaadata ning me ei vastuta teie kasutajasisu eest mingil juhul. Meil on õigus, kuid mitte kohustus, kustutada, eemaldada või redigeerida mis tahes kasutajasisu, mille omal äranägemisel:
(a) leiame, et neid tingimusi rikutakse;
(b) leiame, et see rikub intellektuaalomandi õigusi; või
(c) peame seda kuritahtlikuks, laimavaks, rõvedaks või muul viisil vastuvõetamatuks.

10. Punktipõhise premeerimisprogrammi poliitika

Kui vastate küsitlusele ja täidate selle edukalt, osalete mõnes teises uurimisprogrammis või muus teenuses, võite teenida punkte, mida saab meie preemiaprogrammis saada mitmesuguste preemiate või raha eest. Punktide saamiseks ei pea te midagi ostma. Teenitud punktid on isiklikud ja te ei saa neid kellelegi teisele üle anda. Teie punktid kehtivad ja neid saab lunastada kolm (3) kuud pärast teie konto passiivseks muutumist. Kõik punktid või preemiad, mida te ei ole lunastanud, võidakse meie poolt tühistada.

Uuringu, muu uurimisprogrammi või muu teenuse alguses saate teavet punktide arvu kohta, mida võite teenida. Me ei võta endale vastutust ja / või ei võta me mingil viisil vastutust maksude tagajärgede või kohustuste eest, mis võivad tekkida välja antud või lunastatud punktide või soodustuste tagajärjel. Lisaks ei võta me endale vastutust ja / või ei võta me mingil viisil vastutust mis tahes tüüpi tasude eest, mida teie lunastatud hüvede eest võetakse ja / või rakendatakse.

Neid tingimusi rikkudes võite kaotada kõik teenitud punktid või preemiad. Me ei võta teie ees vastutust seoses teenitud punktide või preemiatega.

11. Profiili värskendused

Nõustute oma paneeli liikmesuse profiili ajakohastama. Oma liikmeprofiilis sisalduvat teavet saate värskendada, parandada ja / või kustutada, avades paneeli liikmekonto.

12. Loobumispoliitika

Võite loobuda ükskõik millise teenuse või kõigi teenuste kasutamisest (sealhulgas ilma piiranguteta võib loobuda küsitluskutsete, infolehtede või teatiste saamisest), kasutades mis tahes järgmisi viise:
(a) järgides meie saidil, meie paneeli saidil või seotud saitidel kirjeldatud või meilt saadud meilis sisalduvaid tellimusest loobumise protseduure; või
(b) saates meili meie paneeli liikme teeninduse meeskonnale, vastates teile saadetud meilidele või kasutades kontaktandmeid, mida on nimetatud saidil, kus te oma paneeli liikme kontole sisse logite.

Me teeme mõistlikke jõupingutusi, et vastata igale meilisõnumile nii kiiresti kui võimalik pärast selle saamist, kuid me ei saa konkreetse ajakava osas kohustusi anda.

Mis tahes teenuse lõpetamisel eemaldatakse loobunud paneeli liikme kontaktandmed kõigist lõpetatud teenusega seotud side- või kontaktiloenditest. Sellises olukorras võtke arvesse, et teie kontaktteabe eemaldamine võib võtta paar päeva ja selle aja jooksul võite saada meilt sõnumeid, mis loodi või koostati enne teie loobumist.

13. Lingid

Teenuse kasutamisel võib teil olla võimalus linkida või ühendada see mõne muu ettevõtte veebisaidiga. Pange tähele, et me ei soovita ühtegi kolmanda osapoole veebisaiti, samuti tooteid, teenuseid ja / või võimalusi, mida reklaamitakse, pakutakse sellise veebisaidi kaudu või sellega seoses. Tutvuge hoolikalt selliste kolmandate osapoolte veebisaitide suhtes kehtivate eeskirjade ja tingimustega.

14. Suhtlus meiega

Kogu suhtlust (välja arvatud isikuandmed) ja kasutaja sisu, mille saadate või edastate meile e-posti teel või mis tahes muul viisil või on meie kogutud muul viisil, käsitletakse teie mittekonfidentsiaalse teabena, mis te ei kuulu, välja arvatud juhul, kui märkige teisiti kas enne või samal ajal oma avalduse või loaga meile sellise suhtlus- ja kasutajasisu kogumiseks. Nõustute, et sellist suhtlust ja kasutajasisu võime me kasutada oma äranägemise järgi.

15. Privaatsuspoliitika

Kui taotlete paneeli liikmeks saamist, kasutate teenust või meiega suhelda, võidakse teiega seotud isikuandmeid töödelda. Meie privaatsustavade ja teie isikuandmete töötlemise kohta saate teavet meie privaatsuseeskirjadest.

16. Kohustustest loobumine

Nõustute sõnaselgelt, et teie osalemine uuringus, muus uurimisprogrammis ja teenuse kasutamine ning meie saidi, meie paneeli saidi, uuringu saidi või partneri saidi sirvimine on teie vastutusel ja vastutusel. Seadusega lubatud täies ulatuses ei paku meie, meie kliendid, uuringuomanikud, partnerid ega muud kolmandad isikud ning meie ja nende vastavad direktorid, ametnikud, töötajad, esindajad, esindajad, kolmanda osapoole sisuteenuse pakkujad ja litsentsiandjad garantii, otsene, kaudne või seadusega ette nähtud, et uuringus osalemine või teenuse, meie saidi, meie paneeli saidi, uuringu saidi või partneri saidi kasutamine on katkematu või vigadeta.

Seadusega lubatud täies ulatuses ei paku meie, meie kliendid, uuringuomanikud, partnerid ega muud kolmandad isikud ning meie ja nende vastavad direktorid, ametnikud, töötajad, esindajad, esindajad, kolmanda osapoole sisuteenuse pakkujad ja litsentsiandjad otsese, kaudse või seadusega ette nähtud garantiid mis tahes teabe või teenuste täpsusele, usaldusväärsusele või sisule, mida pakutakse uuringu või meie saidi, meie paneeli saidi, uuringu saidi või partneri saidi kaudu, välja arvatud nendel tingimustel.

17. Vastutuse piiramine

Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses ei vastuta meie, uuringuomanikud või partnerid, kolmandad osapooled või direktorid, ametnikud, aktsionärid, töötajad, esindajad, alltöövõtjad, õigusjärglased ega volitatud esindajad mingil viisil, sealhulgas, kuid ilma piirangud mis tahes nende tingimustega seotud teenuse, meie uuringute, meie saidi, meie paneeli saidi, uuringu saidi, partneri saidi või teie tehtud avalduste või otsese, kaudse, spetsiaalse, karistava, juhusliku, sõltuvuskahjustused, samuti näitlikud või kaudsed kahjud, kasumi kaotamine, eeldatava kokkuhoiu kadumine või muud kaudsed kahjud, olenemata sellest, kas meid on teavitatud sellise kahju tõenäosusest või võimalusest.

Nendes tingimustes nimetatud vastutuse piirang ja loobumine kehtivad olenemata hagi vormist, olgu see siis lepinguline, garantii, delikti, kvaasideksti, range vastutuse, ettevaatamatuse või muu delikti korral ning need peavad üle elama põhimõttelise rikkumise või rikkumise lepingu põhieesmärk või ainuõiguse puudumine.

18. Hüvitamine

Nõustute täielikult ja tõhusalt hüvitama meile ja samal ajal nõustute vabastama meid igasugusest mis tahes kahju, kulude, kohustuste ja kahjudega seotud vastutusest, sealhulgas õigusabikuludest, mis tulenevad otseselt või kaudselt rikkumisest või teie põhjustatud tingimuste rikkumised.

Sama kehtib uuringute omanike, partnerite ja muude seotud kolmandate osapoolte, sealhulgas direktorite, ametnike, aktsionäride, töötajate, esindajate, alltöövõtjate, sidusettevõtete, õigusjärglaste või volitatud esindajate kohta.

19. Muutused

Jätame endale õiguse oma äranägemise järgi muuta neid tingimusi igal ajal, kui me seda vajalikuks peame, ilma teile eelteavitust saatmata. Soovitame teil tingimused regulaarselt üle vaadata. Teie jätkuv teenuste kasutamine, teie juurdepääs teenustele ja / või osalemine teenustes tähendab ja tähendab teie nõusolekut muudetud tingimustega.

20. Vastavus kohaldatavale õigusele

Te tunnistate ja nõustute, et vastate küsitlusele vastamisel, uuringuprogrammis osalemisel või teenuse kasutamisel alati kohaldatavat seadust.

21. Peatamine, lõpetamine ja väljalülitamine

Kui te rikute neid tingimusi või kui kasutate teenust ebaseaduslikul viisil, võime ilma eelneva etteteatamiseta peatada ja / või lõpetada teie teenuse kasutamine, samuti teie juurdepääsu teenusele või teie liikmeks meie paneelis või kui käitute viisil, mis on meie, oma äranägemise järgi, meile, uuringuomanikule või partnerile vastuvõetamatu.

Kui lõpetame teie õiguse kasutada teenust ja / või kui teie liikmelisus meie paneelis lõpeb:
(a) kaotate kõik õigused lõpetamata lunastamata preemiate ja / või auhindade suhtes;
(b) teie vaekogu liikmesus tühistatakse kohe;
(c) teie juurdepääs teenusele lõpeb kohe; ja
(d) Teil ei lubata osaleda tulevikus teenuse kaudu pakutavates uuringutes.

Lisaks jätame endale õiguse deaktiveerida teie liikmesus meie paneelis järgmistel juhtudel:
(a) kui te ei ole enam aktiivne paneelimees;
(b) kui pärast e-kirja saatmist saame teate raskest tagasipöördumisest või kohaletoimetamise rikke kohta; või
(c) kui me saame teile e-kirjade saatmise korral kolm (3) korda vastusteate “postkast täis”, proovime teiega e-posti teel suhelda.

Deaktiveerimise, lõpetamise või meie poolt lõpetamise korral kaotate te teenitud preemiad.

22. Eraldatavus ja määramine

Kui mis tahes põhjusel loetakse mis tahes tingimust või nende tingimust kehtetuks või jõustamatuks, loetakse see tähtaeg või säte ülejäänud nendest tingimustest eraldatavaks ja ülejäänud osa tingimusi tõlgendatakse ilma viiteta jõustamatu tähtajani.

Te ei tohi neid tingimusi määrata ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta, mille võib meie ainuisikulisel äranägemisel kinni pidada. Nõustute, et võime need tingimused igal ajal kellelegi määrata.

23. Reguleeritav seadus, kohtualluvus ja seaduslik koht

Nendest tingimustest tulenevad või nendega seotud vaidlused, sealhulgas nende olemasolu, kehtivuse või lõpetamisega seotud küsimused, suunatakse Bukaresti kohtusse ning neid juhitakse ja tõlgendatakse vastavalt Rumeenia seadustele, arvestamata mis tahes õiguse valiku põhimõtteid (kas Rumeenia või mõne muu jurisdiktsiooni oma), mis võib ette näha mõne muu jurisdiktsiooni seaduse kohaldamise.