Skip links

Kushtet dhe kushtet në lidhje me anëtarësimin në panel, pjesëmarrjen në sondazhe dhe përdorimin e shërbimeve

Data e hyrjes në fuqi: 20 maj 2018
Rishikimi i fundit: 20 maj 2018

Përkufizimet

Kur përdoren më poshtë, termat dhe shprehjet e mëposhtme kanë këto kuptime:

Paneli aktiv” i referohet një anëtari të panelit që:
(a) ka marrë pjesë në një studim;
(b) ka marrë pjesë në program tjetër hulumtues;
(c) ka marrë pjesë në pjesë të tjera të shërbimit, të paktën, një herë gjatë dymbëdhjetë (12) muajve të fundit; ose
(d) ka azhurnuar çdo informacion në profilin e tij / saj të paktën një herë në dymbëdhjetë (12) muajt e fundit.

Shërbimi i përcjelljes së hulumtimit të tregut” i referohet një shërbimi të pranuar nga një përdorues që mund të gjurmojë sjelljen në internet të një përdoruesi të tillë, të tilla si faqet e internetit të arrihen nga përdoruesi dhe fushatat në internet të ekspozuara ndaj përdoruesit për qëllime të hulumtimit të tregut, përfshirë hulumtim për ndjekjen e reklamave.

Ligji i zbatueshëm” i referohet ligjeve dhe rregulloreve në fuqi kombëtare dhe / ose lokale.

Klienti” i referohet klientëve tanë të cilëve u ofrojmë shërbime.

Përmbajtja” i referohet informacionit të publikuar në faqen tonë, faqen tonë të panelit, një sit studimi ose një faqe partneri.

Paneli” i referohet një grupi individësh që kanë rënë dakord të ftohen dhe të marrin pjesë në sondazhet e kërkimit të tregut, programe të tjera kërkimore ose pjesë të tjera të shërbimeve për kërkimin e tregut.

Anëtari i panelit” i referohet anëtarit të një paneli.

Faqja e panelit” i referohet një faqe në internet ku individët mund të regjistrohen për t’u bërë anëtarë të panelit dhe / ose mund të hyjnë në llogarinë e tyre tashmë ekzistuese.

Partneri” i referohet një prej partnerëve tanë.

Faqja e partnerëve” i referohet një faqe në internet e cila drejtohet nga një prej partnerëve tanë.

Pjesëmarrësi” i referohet një individi që nuk është anëtar i një paneli, dhe i cili drejtohet për një studim, në një program tjetër kërkimi ose në pjesë të tjera të shërbimeve nga një prej partnerëve tanë.

Të dhëna personale” nënkupton çdo informacion në lidhje me një person fizik të identifikuar ose të identifikueshëm (“subjekt i të dhënave“); një person fizik i identifikueshëm është ai që mund të identifikohet, drejtpërdrejt ose indirekt, në veçanti duke iu referuar një identifikuesi ose vetëm ose të kombinuar me informacione të tjera personale ose identifikuese. Të dhënat personale mund të përfshijnë informacione të tilla si emri, numri i sigurimeve shoqërore, data dhe vendi i lindjes, regjistrimet biometrike, fotografitë, regjistrimet e zërit ose video, dhe informacione të tjera që janë të lidhura ose të lidhura me një individ, siç janë të dhënat mjekësore, edukative, financiare dhe informacione për punësimin. (SHENIM: Të dhënat personale mund të quhen gjithashtu “Informacione të Identifikueshme Personale” ose “PII“.)

Pikat” i referohet stimujve që mund të fitoni si anëtar i një paneli pasi të keni përfunduar me sukses një studim, duke marrë pjesë në një program tjetër kërkimi ose shërbimi tjetër. Pikat mund të marrin formën e parave dhe të tregohen në monedha të ndryshme.

Programi i kërkimit” i referohet një mundësi kërkimi, përveç një studimi.

Përmbajtja e kufizuar” i referohet informacionit konfidencial dhe / ose të pronarit, si dhe materialeve, produkteve dhe përmbajtjes që na përkasin nesh dhe / ose janë në pronësi të një pronari të anketës, një klient, një partner dhe / ose një licencues.

Shërbimi” i referohet shërbimit të ofruar nga ne që ju lejon, si anëtar i panelit ose një pjesëmarrës:
(a) të marrë pjesë në një panel ose një studim;
(b) të marrë pjesë në program tjetër hulumtues; ose
(c) për të marrë pjesë në çdo shërbim tjetër të siguruar nga ne dhe të përdorur nga ju, siç është një shërbim i përcjelljes së kërkimit të tregut.

Paraqitjet” i referohet të gjitha komenteve, reagimeve, sugjerimeve, ideve dhe informacioneve të tjera që ju paraqisni ose ne mbledhim kur merrni pjesë në një panel, përgjigjeni në një studim, në programin tjetër të kërkimit ose kur përdorni një shërbimit.

Pronari i anketës” i referohet pronarit të një studimi, i cili zakonisht është një klient.

Uebfaqja e sondazhit” i referohet faqes në internet ku i përgjigjeni dhe kryeni një studim.

Sondazhi” i referohet sondazheve të hulumtimit të tregut që ne i bëjmë në dispozicion për ju.

Uebfaqet e palëve të treta” i referohen faqeve të internetit të mirëmbajtura dhe / ose të operuara nga palë të treta.

Përdoruesi” ju referohet juve si një individ kur përdorni shërbimin.

Përmbajtja e përdoruesit” i referohet të gjitha përmbajtjeve, materialeve, informacioneve dhe komenteve që përdorni, ngarkoni, postoni ose paraqisni, ose që ne mbledhim kur përdorni shërbimin, përfshirë informacionin e marrë përmes Shërbimit të Ndjekjes së Ad , të tilla si të dhënat e modelit të përdorimit të Internetit.

Ju“, “veten“, “tuaj” dhe “tua” iu referohen juve si një individ dhe si anëtar i një paneli.

Ne“, “tonë” dhe “BrainActive” i referohen Red Orange Research S.R.L., një kompani e regjistruar në Rumani në rrugën 33c Weiner Palada, 077040 Chiajna, Qarku Ilfov, me numër regjistrimi J23/3870/2015 dhe numrin e TVSH-së RO35177820.

1. Zbatueshmëria dhe marrëveshja

Këto terma dhe kushte (këtu e tutje referuar si “termat“) vlejnë përveç kushteve të veçanta që mund të aplikojnë për një studim, një program kërkimi ose shërbim tjetër. Këto terma nuk do të zbatohen në masën kur bien ndesh me termat e posaçëm të parashikuar nga klienti si kusht për pjesëmarrjen tuaj në një studim ose një program kërkimi, me kusht që terma të tillë të veçantë të mos zvogëlojnë të drejtat tona ose të rrisin përgjegjësinë tonë të specifikuar në keto terma.

2. Hyrje

Qëllimi i këtyre kushteve është të përcaktojë termat dhe kushtet e përgjithshme për përdorimin tuaj të shërbimit tonë, përfshirë pjesëmarrjen tuaj në një studim, një panel apo në programe të tjera kërkimore.

Përveç sa më sipër, ne gjithashtu menaxhojmë shpërblimet që anëtarët e panelit mund të fitojnë në këmbim të pjesëmarrjes së tyre në sondazhe ose programe të tjera kërkimore. Detaje në lidhje me sistemin tonë të shpërblimit mund të gjenden në këto terma.

3. Kualifikimi për t’u bërë anëtar i panelit tonë

Anëtarësia në panel është përgjithësisht e hapur për individë që plotësojnë kërkesat për anëtarësim, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, kërkesat minimale të moshës dhe kërkesat gjeografike të vendndodhjes. Duke rënë dakord të bëheni anëtar i panelit, ju pranoni të merrni ftesa për të marrë pjesë në sondazhe, programe kërkimore ose shërbime të tjera. Ju mund të anuloni anëtarësimin në panelin tuaj në çdo kohë – për detaje të mëtutjeshme, ju lutem shikoni seksionin 12 “Shqyrtoni politikën” më poshtë.

Ne lejojmë vetëm një anëtar të panelit për secilën adresë unike të postës elektronike brenda një paneli.

4. Regjistrimi në panelin tonë

Në mënyrë që të bëheni anëtarë të panelit tonë, duhet të regjistroheni në faqen tonë të panelit dhe të siguroni informacione të caktuara për veten tuaj. Informacioni që ju ofroni duhet të jetë i vërtetë, i saktë dhe i plotë. Ne rezervojmë të drejtën të kufizojmë ose ndalojmë hyrjen tuaj në shërbim ose pjesëmarrjen tuaj në sondazhe ose në programe të tjera kërkimore, nëse siguroni informacion të rremë, të pasaktë dhe / ose jo të plotë, ose kemi arsye të dyshojmë se informacioni që keni dhënë janë të rremë, i pasaktë dhe / ose jo i plotë.

Anëtarësimi në panel është personal dhe mund të përdoret vetëm nga individi i cili regjistrohet për anëtarësim në panelin tonë. Ju jeni përgjegjës për mbajtjen konfidenciale të çdo informacioni të përdoruesit dhe fjalëkalimin dhe ju jeni përgjegjës për çdo përdorim, qoftë të autorizuar ose të paautorizuar, të llogarisë tuaj të anëtarësisë në panel.

5. Kushtet për pjesëmarrje në sondazhet tona, programe të tjera kërkimore ose shërbime të tjera

Kurdoherë që merrni pjesë në sondazhet tona, në programe të tjera kërkimore ose në shërbime të tjera, dhe / ose kurdo që përdorni faqen tonë, faqen tonë të panelit ose një sit studimi, jeni i detyruar të respektoni këto terma, si dhe çdo term të veçantë të kërkuar nga një klient ose një partner si një kërkesë e detyrueshme për të marrë pjesë në një studim të veçantë, program kërkimi ose shërbimi tjetër.

Duke marrë pjesë në sondazhet tona, programet kërkimore ose në shërbime të tjera, ju pranoni të siguroni informacion të vërtetë, të saktë dhe të plotë për veten tuaj. Nëse na siguroni informacione false, të pasakta dhe / ose të paplota, ose kemi arsye të dyshojmë se informacioni që keni dhënë është i rremë, i pasaktë dhe / ose i paplotë, ju mund të mos kualifikoheni për sondazhet tona, programet kërkimore ose shërbime të tjera dhe, për rrjedhojë, nuk do të merrni ndonjë shpërblim për pjesëmarrjen tuaj. Për më tepër, ne kemi të drejtën të ndërpresim anëtarësimin tuaj në panelin tonë me rezultatin që ju do të humbni çdo shpërblim që ekziston në llogarinë e anëtarit tuaj dhe nuk do të jeni në gjendje të merrni pjesë në ndonjë sondazh tjetër ose programe të tjera kërkimore.

Ju jeni përgjegjës për veprimet dhe komunikimet e ndërmarra ose të transmetuara nga llogaria e anëtarit tuaj të panelit.

6. Përdorimi i shërbimeve

Pjesëmarrja juaj në sondazhet tona, programet kërkimore ose përdorimin e shërbimeve të tjera është vullnetare. Shërbimet janë për përdorim personal dhe jo-komercial dhe ne rezervojmë të drejtën të ndryshojmë, modifikojmë, kufizojmë ose bllokojmë aksesin në të gjithë ose ndonjë pjesë të shërbimeve, pa një njoftim paraprak.

Ne në çdo kohë mund të refuzojmë të ofrojmë shërbime për këdo sipas gjykimit tonë.

Ju pranoni që ju po përdorni, përdorni dhe / ose merrni pjesë në shërbime në cilësinë e një nënkontraktori të pavarur, dhe këto terma nuk krijojnë asnjë marrëdhënie agjencie, partneriteti, ndërmarrje të përbashkët, punonjës-punëdhënës ose marrëdhënie franchisor-franchisee.

7. Përdorim i paautorizuar

Duke përdorur faqen tonë, faqen tonë të panelit, një sit studimi, një sit partner dhe / ose duke marrë pjesë në sondazhet, programet kërkimore ose në shërbime të tjera:
(a) ju pranoni të mos prishni, ndërhyni në sigurinë ose të abuzoni me shërbimin ose faqen tonë, faqen tonë të panelit, një sit studimi, një sit partner, ose ndonjë shërbim, burimet e sistemit, llogaritë, serverët ose rrjetet e lidhura me një anketimi ose i arritshëm përmes një anketimi ose një siti anketimi ose faqeve të lidhur ose të lidhur;
(b) jeni dakord të mos përdorni merimangat, robotët ose teknikat e tjera të automatizuara të minierave të të dhënave për të kataloguar, shkarkuar, ruajtur, ose përndryshe të riprodhoni ose shpërndani të dhëna ose përmbajtje të disponueshme në lidhje me shërbimin, ose në mënyra të tjera të manipuloni rezultatin e një studimi;
(c) ju pranoni të mos ndërmarrni ndonjë veprim për të ndërhyrë në faqen tonë, faqen tonë të panelit, një sit studimi ose një faqe partneri ose përdorimin e një individi të faqeve të tilla, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, mbingarkesë ose “përplasje” të një faqe në internet ;
(d) pranoni të mos dërgoni ose transmetoni ndonjë virus, të dhëna të korruptuar ose ndonjë kod, skedar ose informacion tjetër të dëmshëm, prishës ose shkatërrues, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, spyware, malware dhe trojans;
(e) jeni dakord të mos mbledhni të dhëna personale të përdoruesve të tjerë të shërbimeve;
(f) pranoni të mos dërgoni postë elektronike të padëshiruara, të tilla si, por pa u kufizuar në, promovime dhe reklama për produkte ose shërbime;
(g) ju pranoni të mos hapni, përdorni ose mirëmbani më shumë se një (1) llogari të anëtarësimit në panelin tonë;
(h) jeni dakord të mos përdorni ose të përpiqeni të përdorni llogarinë e një përdoruesi tjetër pa autorizim ose të krijoni një llogari me një identitet të rremë;
(i) jeni dakord të mos përpiqeni të merrni akses të paautorizuar në faqen tonë, sondazhet tona, faqen tonë të panelit, një sit studimi, një faqe partneri ose pjesë të sondazheve tona, faqes sonë, sitit tonë të panelit, një sit anketimi ose një faqe partneri që janë të kufizuara nga aksesi i përgjithshëm;
(j) ju pranoni të mos falsifikoni ose maskoni identitetin tuaj të vërtetë;
(k) ju pranoni të mos krijoni ose kopjoni ndonjë pjesë të faqes sonë, faqen tonë të panelit, një sit studimi ose një faqe partneri dhe ta shfaqni atë në një uebfaqe ose media tjetër, ose të ndryshoni pamjen e ndonjë siti anketimi, të faqes sonë të panelit ose një sit partneri;
(l) ju pranoni të mos krijoni lidhje nga një faqe në internet në faqen tonë, faqen tonë të panelit, një sit anketimi ose një faqe partneri ose shërbime, pa pëlqimin paraprak me shkrim;
(m) ju pranoni të mos postoni ose transmetoni ndonjë material ose përmbajtje kërcënuese, shpifëse, shpifëse, të pahijshme, pornografike, të paqëndrueshme, skandaloze ose inflamatore;
(n) ju pranoni të mos përdorni ndonjë gjuhë të urryer, abuzive ose të turpshme në faqen tonë, në sondazhet tona, në faqen tonë të panelit, në një sit studimi ose në një sit partner;
(o) jeni dakord të mos përfshini ndonjë veprimtari mashtruese, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, përshpejtimin e kryerjes së sondazheve, plotësimin e të njëjtit sondazh më shumë se një herë, paraqitjen e informacionit të rremë gjatë procesit të regjistrimit, paraqitjen e të dhënave false ndërsa plotësoni një studim , shlyerjen ose përpjekjen për të shlyer shpërblimet përmes mjeteve të rreme ose mashtruese, ngatërrimeve të sondazheve dhe, në lidhje me përdorimin e Shërbimit të Ndjekjes Ad, qasjen në faqet e internetit ose fushatat online me qëllimin e vetëm për të dhënë një përshtypje të gabuar të sjelljes suaj në internet;
(p) jeni dakord të mos inxhinieroni mbrapa ndonjë aspekt të një shërbimi ose të mos ndërmarrni ndonjë veprim që mund të zbulojë kodin burim, ose të anashkalojë ose anashkalojë masat ose kontrollet e përdorura për të ndaluar, kufizuar ose kufizuar hyrjen në çdo faqe në internet, përmbajtje ose kode, përveç si lejohet shprehimisht nga ligji në fuqi;
(q) ju pranoni të mos përfshini ndonjë veprim (veprim) kriminal ose të paligjshëm i cili mund të lidhet me faqen tonë, anketimet tona, sitin tonë të panelit, një sit anketimi ose një faqe partneri;
(r) jeni dakord të mos përdorni përmbajtje të kufizuar në kundërshtim me këto terma; ose
(s) jeni dakord të mos inkurajoni dhe / ose këshilloni ndonjë individ, duke përfshirë, por pa u kufizuar vetëm në, anëtarët e panelit, pjesëmarrësit ose ndonjë nga punonjësit tanë, të kryejnë një akt në kundërshtim me këto terma.

8. Përmbajtja e kufizuar

Nëse nuk është cekur ndryshe, të gjitha materialet, përfshirë, pa kufizim, të gjitha konceptet, tekstin, modelet, grafikat, vizatimet, fotografitë, videoklipet, muzikën dhe tingujt, dhe të gjitha markat tregtare, markat e shërbimit dhe emrat tregtarë të përdorura në një studim, program kërkimor ose të tjera shërbimi dhe / ose në faqen tonë, faqja jonë e panelit, një sit anketimi ose një faqe partneri dhe zgjedhja dhe marrëveshjet e tyre, i nënshtrohen të drejtave të pronësisë intelektuale, duke përfshirë por jo vetëm të kufizuara në të drejtat e autorit, markat tregtare dhe patentat ose të drejtën për të aplikuar për të regjistrimi kudo në botë, të mbajtur nga ose të licencuar nga ne, një pronar anketimi, një partner, ose palë të tjera të treta që janë pronari përkatës ose kontrollojnë një përmbajtje të tillë të kufizuar.

Kur përdorni një shërbim ose merrni pjesë në një studim, program tjetër hulumtues ose shërbim tjetër, mund të jeni të ekspozuar ndaj përmbajtjes së kufizuar. Nuk ju jepet asnjë e drejtë për përmbajtjen e kufizuar dhe të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale janë të rezervuara shprehimisht. Asnjë licencë për të përdorur, zbuluar, shkarkuar, kopjuar, shpërndarë ose riprodhuar (përfshirë por jo të kufizuar në postimin në ndonjë faqe në internet, media sociale ose blog) përmbajtja e kufizuar ose lënda e përmbajtjes së kufizuar ju është dhënë juve. Ju lutemi vini re se mund të ndërmerren veprime ligjore kundër jush në rast se zbulohet ndonjë përdorim i paautorizuar i përmbajtjes së kufizuar. Prandaj jeni të informuar dhe pranoni që ne do të bashkëpunojmë plotësisht me të gjitha kërkesat e palëve të treta për zbulime (duke përfshirë por jo të kufizuar në zbulimin e identitetit tuaj) në lidhje me pretendimet që keni përdorur përmbajtje të kufizuar në kundërshtim me këto terma që ne konsiderojmë se janë të ligjshme.

Ju mund të merrni pjesë vetëm në një studim, program tjetër hulumtues, shërbim tjetër dhe / ose të përdorni faqen tonë, faqen tonë të panelit, një sit anketimi ose një sit partneri në një mënyrë që të mos cenojë të drejtat e pronësisë intelektuale të një palë të tretë.

9. Përmbajtja e përdoruesit

Ju jeni përgjegjës për të gjithë përmbajtjen e përdoruesit. Ju jeni gjithashtu përgjegjës për të marrë, kur është e rëndësishme, miratimet e palëve të treta, pëlqimet dhe / ose autorizimet për përdorimin e përmbajtjes tuaj të përdoruesit, pavarësisht nëse ne jemi ata që e përdorim atë ose ju. Përmbajtja e përdoruesit, përfshirë fotografitë, regjistrimet e zërit ose video, mund të konsiderohen të dhëna personale. Përmbajtja juaj e përdoruesit mund të bëhet e disponueshme në publik dhe të ndahet me palët e treta, përfshirë, por pa u kufizuar në, klientët tanë, klientët e klientëve tanë, pronarët e sondazhit, partnerët dhe ofruesit e shërbimeve të palëve të treta. Ju duhet të siguroheni që përmbajtja e përdoruesit të mos përfshijë përmbajtje të mbrojtur nga e drejta e autorit ose të markës tregtare, ose materiale të ndonjë palë të tretë, duke përfshirë audio, video, imazhe, përveç nëse keni siguruar miratimet, pëlqimet dhe / ose autorizimet nga palë të tilla të treta, të kërkuara për përdorimi i një përmbajtje të tillë të përdoruesit, pavarësisht nëse jemi ne ata që e përdorim atë ose ju. Ju nuk do të merrni kompensim për përdorimin e përmbajtjes së përdoruesit, pavarësisht se kush e përdor atë: ne, partnerët tanë dhe / ose klientët tanë.

Duke përdorur, ngarkuar, postuar, paraqitur ose duke na lejuar të mbledhim (një leje e tillë konsiderohet e dhënë bazuar në pranimin tuaj të këtyre kushteve dhe përdorimin e shërbimit tonë) përmbajtjen e përdoruesit në lidhje me shërbimet, ju me këtë na jepni një vazhdim, të pakthyeshme , të pakufizuar, të transferueshëm, nën licencues, në të gjithë botën, pa të drejta familjare, me të drejtë dhe licencë për të redaktuar, kopjuar, transmetuar, publikuar, shfaqur, riprodhuar, modifikuar, shpërndarë dhe përdorur përmbajtjen e përdoruesit tuaj, sipas gjykimit tonë. Ju nuk do të merrni ndonjë kompensim për përmbajtjen e përdoruesit, ose për përdorimin tonë të përmbajtjes së përdoruesit, përveç aty ku është pajtuar shprehimisht.

Ju jeni përgjegjës për të siguruar që përmbajtja juaj e përdoruesit, si dhe përdorimi ynë i përmbajtjes së përdoruesit tuaj, sipas këtyre kushteve, nuk do të cenojë të drejtat e pronësisë intelektuale të palëve të treta. Ne nuk e rishikojmë dhe nuk mund të rishikojmë të gjithë përmbajtjen e përdoruesit dhe nuk pranojmë asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e përdoruesit tuaj. Ne kemi të drejtë, por jo detyrimin, të fshijmë, heqim ose modifikojmë çdo përmbajtje të përdoruesit, i cili, sipas gjykimit tonë:
(a) ne konsiderojmë se i shkelim këto terma;
(b) ne konsiderojmë se shkelin të drejtat e pronësisë intelektuale; ose
(c) ne konsiderojmë se jemi abuziv, shpifës, i pahijshëm ose ndryshe i papranueshëm.

10. Politika mbi programin e shpërblimit të bazuar në pikë

Nëse i përgjigjeni dhe përfundoni me sukses një studim, merrni pjesë në një program tjetër kërkimi ose shërbim tjetër, mund të fitoni pikë, të cilat mund të ribleren për shpërblime të ndryshme ose para në programin tonë të shpërblimeve. Ju nuk keni pse të blini asgjë në mënyrë që të merrni pikë. Pikët që keni fituar janë personale dhe nuk mund t’i transferoni ato tek dikush tjetër. Pikat tuaja do të jenë të vlefshme dhe të riblershme për një periudhë prej tre (3) muajsh pasi llogaria juaj të bëhet joaktive. Pointsdo pikë ose shpërblim që nuk është shlyer nga ju mund të revokohet nga ne.

Në fillim të një studimi, programi tjetër kërkimi ose shërbimi tjetër, do të merrni informacione për numrin e pikëve që mund të fitoni. Ne nuk pranojmë të jemi përgjegjës dhe / ose ne nuk marrim asnjë përgjegjësi në çfarëdo mënyre për pasojat tatimore ose detyrimet që mund të ndodhin si rezultat i pikave ose shpërblimeve të lëshuara ose riblerura. Për më tepër, ne nuk pranojmë të jemi përgjegjës dhe / ose ne nuk marrim asnjë përgjegjësi në çfarëdo mënyre për çdo lloj tarifash të ngarkuar dhe / ose aplikuar për shpërblimet që ju shlyeni.

Nëse i shkelni këto kushte, mund të humbni të gjitha pikët ose shpërblimet që keni fituar. Ne nuk pranojmë asnjë përgjegjësi ndaj jush në lidhje me pikët ose shpërblimet që keni fituar.

11. Përditësimet e profilit

Ju pranoni ta mbani të azhurnuar profilin e anëtarësisë në panel. Ju mund të azhurnoni, korrigjoni dhe / ose fshini informacionin e përfshirë në profilin tuaj të anëtarësimit duke hyrë në llogarinë tuaj të anëtarësimit në panel.

12. Shqyrtoni politikën

Ju mund të hiqni dorë nga përdorimi i ndonjë ose të gjitha shërbimeve (përfshirë, pa kufizim, ju mund të hiqni dorë nga marrja e ftesave të sondazhit, gazetat ose komunikimet) në çdo kohë duke përdorur ndonjë nga mënyrat e mëposhtme:
(a) duke ndjekur procedurat e çabonimit të përshkruara në faqen tonë, faqen tonë të panelit ose faqet e lidhura, ose të përfshira në një email të marrë nga ne; ose
(b) duke dërguar një email në ekipin e shërbimeve të anëtarëve tanë të panelit, duke iu përgjigjur postave elektronike që ju dërgojmë, ose duke përdorur detajet e kontaktit të përmendura në sitin ku identifikoheni në llogarinë e anëtarit tuaj të panelit.

Ne do të përdorim përpjekje të arsyeshme për t’iu përgjigjur secilës email sa më shpejt të jetë e mundur pas marrjes së tij, megjithatë ne nuk mund të bëjmë një angazhim për një kornizë kohore specifike.

Pas përfundimit të çdo shërbimi, informacioni i kontaktit të anëtarit të panelit që nuk pranoi të hiqet nga të gjitha listat e komunikimit ose kontaktet që lidhen me shërbimin e ndërprerë. Në një situatë të tillë, ju lutemi vini re se mund të duhen disa ditë për të përfunduar heqjen e informacionit tuaj të kontaktit dhe gjatë kësaj kohe ju mund të merrni mesazhe nga ne që janë krijuar ose përpiluar para zgjedhjes suaj.

13. Lidhje

Kur përdorni shërbimin, mund të jeni në gjendje të lidheni ose të lidheni me një faqe në internet të palëve të treta. Ju lutemi vini re që ne nuk rekomandojmë ndonjë faqe në internet të palëve të treta, si dhe produkte, shërbime dhe / ose mundësi të promovuara, të ofruara, përmes ose në lidhje me një faqe të tillë të palës së tretë. Ju lutemi rishikoni me kujdes të gjitha politikat dhe termat e zbatueshëm për faqe të tilla të palëve të treta.

14. Komunikimet me ne

Të gjitha komunikimet (duke përjashtuar të dhënat personale) dhe përmbajtja e përdoruesit që ju na paraqisni ose na transmetoni, me postë elektronike ose çfarëdo mjeti tjetër, ose të mbledhura ndryshe nga ne, do të trajtohen si informacion jo konfidencial i juaji që nuk i posedoni, përveç nëse ju tregoni ndryshe ose përpara ose bashkëkohësisht me dorëzimin ose lejen tuaj për ne për të mbledhur komunikime të tilla dhe përmbajtje të përdoruesit. Ju pranoni që çdo komunikim i tillë dhe përmbajtja e përdoruesit mund të përdoret nga ne sipas gjykimit tonë.

15. Politika e privatësisë

Kur aplikoni për anëtarësim në panel, përdorni një shërbim ose komunikoni me ne, të dhënat personale që kanë të bëjnë me ju mund të përpunohen. Për informacion në lidhje me praktikat tona të intimitetit dhe përpunimin e të dhënave tuaja personale, ju lutemi rishikoni politikën tonë të privatësisë.

16. Përgjegjësia

Ju pranoni shprehimisht që pjesëmarrja juaj në një studim, program tjetër hulumtues dhe përdorimi i shërbimit dhe shfletimit të faqes sonë, faqes tonë të panelit, një sit studimi ose një faqe partneri është në rrezikun tuaj dhe përgjegjësinë tuaj. Në masën më të plotë të lejuar me ligj, ne, klientët tanë, pronarët e anketave, partnerët, ose palë të tjera të treta, dhe drejtorët tanë, përkatësisht drejtorët, punonjësit, përfaqësuesit, agjentët, ofruesit e përmbajtjes së palëve të treta dhe licencuesit, nuk ofrojmë asnjë garanci, e shprehur, e nënkuptuar ose statutore, që pjesëmarrja në një studim ose përdorimi i shërbimit, faqes tonë, faqes sonë të panelit, një sit studimi ose një faqe partneri do të jetë i pandërprerë ose pa gabime.

Në masën më të plotë të lejuar me ligj, ne, klientët tanë, pronarët e anketave, partnerët, ose palë të tjera të treta, dhe drejtorët tanë, përkatësisht drejtorët, punonjësit, përfaqësuesit, agjentët, ofruesit e përmbajtjes së palëve të treta dhe licencuesit, nuk ofrojmë asnjë garanci, të shprehura, të nënkuptuara ose statutore, për saktësinë, besueshmërinë ose përmbajtjen e çdo informacioni ose shërbimi të ofruar përmes një anketimi ose faqes sonë, faqes sonë të panelit, një sit studimi ose një faqe partneri, përveç siç përcaktohet shprehimisht në këto terma.

17. Kufizimi i përgjegjësisë

Në masën e lejuar nga ligji në fuqi, ne, pronarët e anketave ose partnerët, palët e treta, ose drejtorët, oficerët, aksionarët, punonjësit, përfaqësuesit, nënkontraktorët, pasardhësit ose detyra, nuk do të jemi përgjegjës për asnjë aspekt, përfshirë por pa kufizim, për çdo çështje që lidhet me këto terma, shërbimin, sondazhet tona, faqen tonë, faqen tonë të panelit, një sit anketimi, një faqe partneri ose për çdo paraqitje që bëni, ose për çdo çështje direkte, indirekte, speciale, ndëshkuese, incidentale, dëmet e besimit, si dhe dëmet shembullore ose pasuese, humbja e fitimeve, humbja e kursimeve të pritura, ose ndonjë dëm tjetër indirekt, pavarësisht nëse jemi këshilluar apo jo për gjasat ose mundësinë e dëmeve të tilla.

Kufizimi i përgjegjësisë dhe mohimi i përmendur në këto terma do të zbatohet pavarësisht nga forma e veprimit, qoftë në kontratë, garanci, delikt, quasi-delict, përgjegjësi e rreptë, neglizhencë ose torturë tjetër dhe do të mbijetojë një shkelje themelore ose dështim të qëllimi thelbësor i kontratës ose dështimi i një mjeti ekskluziv.

18. Dëmshpërblimi

Ju pranoni që të na dëmshpërbloni plotësisht dhe në mënyrë efektive, dhe në të njëjtën kohë, ju pranoni të na lironi nga çdo përgjegjësi e lidhur me çfarëdo dhe të gjitha dëmet, shpenzimet, detyrimet dhe humbjet e çdo lloji, përfshirë tarifat juridike, që rezultojnë drejtpërdrejt ose indirekt nga çdo shkelje ose shkelje të kushteve të shkaktuara nga ju.

E njëjta gjë vlen për pronarët e anketave, partnerët dhe palët e treta të lidhura, përfshirë drejtorët, oficerët, aksionarët, punonjësit, përfaqësuesit, nënkontraktorët, bashkëpunëtorët, pasardhësit ose detyra.

19. Ndryshimet

Me këtë, ne rezervojmë të drejtën, sipas gjykimit tonë, të bëjmë ndryshime në këto kushte sa herë që gjykojmë se është e nevojshme, pa ju dërguar një njoftim paraprak. Ne ju inkurajojmë që të rishikoni kushtet rregullisht. Përdorimi juaj i vazhdueshëm i shërbimeve, qasja juaj në shërbime dhe / ose pjesëmarrja juaj në shërbime përbëjnë dhe do të përbëjnë miratimin tuaj të kushteve, të ndryshuar.

20. Pajtueshmëria me ligjin në fuqi

Ju e pranoni dhe jeni dakord që gjithmonë të respektoni ligjin në fuqi kur i përgjigjeni një studimi, të merrni pjesë në një program studimi ose të përdorni shërbimin.

21. Pezullimi, përfundimi dhe çaktivizimi

Ne mund të, pa njoftim paraprak, të pezullojmë dhe / ose të ndërpresim përdorimin tënd të shërbimit, si dhe qasjen tënde në shërbim, ose anëtarësimin tënd në panelin tonë, nëse i shkel këto kushte ose nëse e përdor shërbimin në mënyrë të paligjshme, ose nëse veproni në një mënyrë që është, sipas gjykimit tonë, e papranueshme për ne, një pronar anketimi ose një partner.

Në rast se ne përfundojmë të drejtën tuaj për të përdorur shërbimin dhe / ose nëse anëtarësimi juaj në panelin tonë është ndërprerë:
(a) ju keni hequr të gjitha të drejtat për të gjitha shpërblimet dhe / ose shpërblimet e pakërkuara, efektive pas përfundimit;
(b) anëtarësia e panelit tuaj menjëherë do të anulohet;
(c) hyrja juaj në shërbim do të pushojë menjëherë; dhe
(d) nuk do t’ju lejohet të merrni pjesë në ndonjë sondazh të ardhshëm të ofruar përmes shërbimit.

Për më tepër, ne rezervojmë të drejtën për të çaktivizuar anëtarësimin tuaj në panelin tonë në rastet e mëposhtme:
(a) nëse nuk jeni më panelist aktiv;
(b) nëse marrim një fryrje të fortë ose një njoftim për dështimin e dorëzimit pasi t’ju dërgojmë një email; ose
(c) nëse marrim një përgjigje për “kuti postare të plotë” tre (3) herë pasi të ju dërgojmë email, duke u përpjekur të komunikoni me ju përmes emailit.

Në rast të çaktivizimit, përfundimit nga ju, ose përfundimit nga ne, ju humbni çdo shpërblim që keni fituar.

22. Ndërprerja dhe caktimi

Nëse, për ndonjë arsye çfarëdo, ndonjë term ose dispozitë e këtyre termave konsiderohet e pavlefshme ose e pazbatueshme, kjo term ose provizion konsiderohet se mund të ndahet nga pjesa tjetër e këtyre termave, dhe pjesa tjetër e këtyre termave interpretohet pa referencë në afatin e pazbatueshëm.

Ju nuk mund t’i caktoni këto terma pa miratimin tonë me shkrim të mëparshëm, i cili mund të mbahet sipas gjykimit tonë. Ju pranoni që ne mund t’i caktojmë këto kushte në çdo kohë kujtdo.

23. Ligji drejtues, juridiksioni dhe vendi i ligjshëm

Anydo mosmarrëveshje që lind nga ose në lidhje me këto terma, duke përfshirë ndonjë pyetje në lidhje me ekzistencën, vlefshmërinë ose përfundimin e tyre, do t’i referohet gjykatës së Bukureshtit dhe do të qeveriset dhe interpretohet në përputhje me ligjet e Rumanisë, pa marrë parasysh zgjedhjen e parimeve të ligjit (qoftë ato të Rumanisë apo ndonjë juridiksion tjetër) që mund të parashikojnë zbatimin e ligjeve të një juridiksioni të ndryshëm.