Skip links

Politika e privatësisë

Data e hyrjes në fuqi: 20 maj 2018
Rishikimi i fundit: 20 maj 2018

1. Hyrje dhe përkufizimet

Red Research Research S.R.L., një kompani e regjistruar në Rumani në rrugën 33c Weiner Palada, 077040 Chiajna, Qarku Ilfov, në vijim referuar si “BrainActive“, “ne“, “tonë” ose “ndërmarrja“, ndërton dhe administron komunitetet në internet të bëra nga njerëz që pranojnë të plotësoni sondazhe dhe shkëmbeni mendime mbi produktet, shërbimet, politikën dhe tema të tjera në këmbim të shpërblimeve monetare. Këto bashkësi përfshijnë individë nga e gjithë bota dhe më tej do të quhen “panele në internet“, “panel në internet“, “panele” ose “panel“.

Ju“, “tuaj“, “tua” dhe “veten” ju referohen juve si një individ dhe anëtar i panelit tonë në internet.

Softueri që ne përdorim për të menaxhuar panelet tona do të referohet më tej si “platformë“.

Duke u regjistruar në platformën tonë ju bëheni anëtar i panelit tonë në internet dhe, si pasojë, do t’ju kërkohet të na siguroni disa të dhëna personale për ne. Anëtarësia juaj në panelet tona ju bën të keni të drejtë të merrni pjesë në sondazhet tona të mendimit, megjithatë pjesëmarrja juaj është vullnetare.

Adresa e postës elektronike të Zyrtarit tonë për Mbrojtjen e të Dhënave është dpo@brainactivepanels.com.

Nëse nuk jeni të kënaqur me mënyrën e mbledhjes dhe përdorimit të të dhënave tuaja, ju keni të drejtë të ankoheni pranë ANSPDCP, autoriteti mbikëqyrës rumun për çështje të mbrojtjes së të dhënave (www.dataprotection.ro). Ne do të ishim mirënjohës nëse do të na kontaktonit së pari kur të keni një ankesë në mënyrë që ne të përpiqemi ta zgjidhim atë.

Shtë shumë e rëndësishme që informacionet që mbajmë për ju të jenë të sakta dhe të azhurnuara. Ju lutemi na tregoni sa herë që informacioni juaj personal ndryshon duke na dërguar një e-mail në support@brainactivepanels.com.

Kërkojmë pëlqimin tuaj të qartë për përpunimin e të dhënave të ndjeshme.

2. Si i përdorim të dhënat tuaja personale

Ne do t’i përdorim të dhënat tuaja personale vetëm kur lejohen me ligj. Përdorimet më të zakonshme të të dhënave tuaja personale janë:
(a) ku ne kemi nevojë për të kryer marrëdhënien midis nesh (duke u bërë një anëtar i platformës sonë, duke marrë pjesë në sondazhet tona të opinioneve dhe duke shkëmbyer të dhënat tuaja me klientët që porositën sondazhet e opinioneve që ne bëjmë).
(b) kur është e nevojshme për interesat tona legjitime (ose ato të një pale të tretë) dhe kur interesat dhe të drejtat tuaja themelore nuk i tejkalojnë ato interesa.
(c) aty ku duhet të zbatojmë një detyrim ligjor ose rregullator.

Në përgjithësi, ne nuk mbështetemi në pëlqimin si bazë ligjore për përpunimin e të dhënave tuaja personale. Theshtë thelbi i bashkëpunimit tonë që duke u regjistruar në panelin tonë na lejohet të përpunojmë të dhënat tuaja personale. Shtë e mundur që ndonjëherë të na siguroni të dhëna të ndjeshme për ju. Të dhënat sensitive i referohen informacioneve që përfshijnë detaje në lidhje me racën tuaj, përkatësinë etnike, besimet fetare ose filozofike, jetën seksuale, orientimin seksual, mendimet politike, anëtarësimin në sindikata, informacionin mbi shëndetin tuaj dhe të dhënat gjenetike dhe biometrike (p.sh. gjurmimi i lëvizjeve të syve tuaj ose kodimi i fytyrës). Arsyeja që ju mund të zgjidhni të na siguroni ndonjë nga informacionet e mësipërme është të jepni pëlqimin tuaj për t’ju përfshirë në një gamë më të gjerë të sondazheve të opinioneve, në mënyrë që të gjeneroni shpërblime më të larta. Ne nuk mbledhim asnjë informacion në lidhje me dënimet penale dhe veprat penale. Kur përpunojmë të dhënat tuaja të ndjeshme, ne do të mbështetemi te pëlqimi juaj.

Në çdo kohë ju keni të drejtë të hiqni dorë nga bashkëpunimi ynë ose vetëm të tërhiqni pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave tuaja të ndjeshme duke na dërguar një email në support@brainactivepanels.com.

3. Qëllimet për përpunimin e të dhënave tuaja personale

Më poshtë mund të gjeni një përshkrim të mënyrave që ne synojmë të përdorim të dhënat tuaja personale dhe bazat ligjore mbi të cilat do të përpunojmë të dhëna të tilla. Ne gjithashtu kemi sqaruar se cilat janë interesat tona legjitime.

Ne mund t’i përpunojmë të dhënat tuaja personale për më shumë se një bazë të ligjshme, në varësi të qëllimit specifik për të cilin ne po përdorim të dhënat tuaja. Ju lutemi na dërgoni me email në dpo@brainactivepanels.com nëse keni nevojë për detaje në lidhje me bazën specifike ligjore në të cilën jemi mbështetur për të përpunuar të dhënat tuaja personale në ato raste kur më shumë se një bazë ligjore është përmendur në tabelën më poshtë.

Qëllimi / Aktiviteti Lloji i të dhënave Baza e ligjshme për përpunim
Për t’ju regjistruar si një anëtar të ri të panelit tonë në internet (a) Mosha
(b) Seksi
(c) Qarku
(d) Adresa e emailit
Kryerja e marrëdhënies me ju – duke u regjistruar si anëtar i panelit tonë.
Për të përpunuar dhe dhënë stimuj tuaj:
(a) Menaxhoni pagesa dhe tarifa
(a) Identiteti
(b) Të dhënat e kontaktit
(c) Të dhënat financiare
(d) Transaksion
(a) Kryerja e marrëdhënies me Ju
(b) E domosdoshme që interesat tona legjitime të rikuperojnë pagesa të dhëna për ju në mungesë të një arsye të bazuar
Për të menaxhuar marrëdhëniet tona me ju që do të përfshijnë:
(a) Duke ju njoftuar për ndryshimet e bëra në Kushtet dhe Kushtet tona ose politikën tonë të privatësisë
(b) duke ju kërkuar të lini një rishikim ose të plotësoni një studim
(a) Identiteti
(b) Të dhënat e kontaktit
(c) Profili
(d) Marketingu dhe komunikimet
(a) Kryerja e marrëdhënies me ju
(b) E domosdoshme kur duhet të zbatojmë një detyrim ligjor
(c) E domosdoshme që ne të mbajmë shënimet tona të azhurnuara dhe të studiojmë se si përdoren produktet / shërbimet tona
Për të administruar dhe mbrojtur biznesin tonë dhe faqen tonë (përfshirë rregullimin e çdo çështje teknike, analizën e të dhënave, testimin, mirëmbajtjen e sistemit, mbështetjen, raportimin dhe mbajtjen e të dhënave) (a) Identiteti
(b) Të dhënat e kontaktit
(c) Të dhëna teknike
(a) E domosdoshme për interesat tona legjitime të drejtimit të biznesit tonë, ofrimit të shërbimeve të administratës dhe IT, sigurimin e rrjetit, parandalimin e mashtrimit dhe në kontekstin e një riorganizimi biznesi ose një ushtrim ristrukturimi grupi
(b) E domosdoshme kur duhet të zbatojmë një detyrim ligjor
Për të përdorur analitikën e të dhënave për të përmirësuar uebfaqen tonë, produktet / shërbimet tona, marketingun, marrëdhëniet me klientët dhe përvojat (a) Të dhëna teknike
(b) Të dhënat e përdorimit
E domosdoshme që interesat tona legjitime të përcaktojnë llojet e klientëve për produktet dhe shërbimet tona, për ta mbajtur faqen tonë të azhurnuar dhe të rëndësishme, për të zhvilluar biznesin tonë dhe për të zbatuar strategjinë tonë të marketingut
Për të bërë sugjerime dhe rekomandime për ju në lidhje me mallrat ose shërbimet që mund t’ju interesojnë (a) Identiteti
(b) Të dhënat e kontaktit
(c) Të dhëna teknike
(d) Të dhënat e përdorimit
(e) Profili
E nevojshme për interesat tona legjitime për të zhvilluar produktet / shërbimet tona dhe për të rritur biznesin tonë
Për të shkëmbyer detajet e kontaktit tuaj me nënkontraktuesit tanë në mënyrë që të mund të merrni pjesë direkt në anketat e tyre (a) Të dhënat e kontaktit E nevojshme për pjesëmarrjen tuaj në sondazhet e kryera drejtpërdrejt nga nënkontraktorët tanë

4. Komunikimi me email

Do të merrni komunikime me email nga ne:
(a) kur ju ftojmë të merrni pjesë në një studim;
(b) kur ju ofrojmë informacione të rëndësishme në lidhje me funksionimin e platformës sonë (p.sh. festat publike, ndryshimet në lidhje me Kushtet dhe Kushtet tona, informacione të lidhura me pagesa, etj.).

Ne do të kërkojmë pëlqimin tuaj të shprehur para se të fillojmë t’ju dërgojmë email email marketing (përveç informacionit përkatës bazuar në bashkëpunimin tonë) ose përpara se të ndani të dhënat tuaja personale me ndonjë palë të tretë për qëllime të marketingut.

5. Shpalosjet e të dhënave tuaja personale

Mund të na duhet të ndajmë të dhënat tuaja personale me palët e përmendura më poshtë për qëllimet e hollësishme në tabelën e mësipërme:
(a) ofruesit e shërbimeve që ofrojnë shërbime të IT dhe administrimit të sistemit.
(b) këshilltarët profesionistë, përfshirë avokatët, bankierët, auditorët dhe siguruesit që ofrojnë shërbime konsulence, bankare, sigurimesh dhe kontabiliteti.
(c) autoritetet tatimore, rregullatorët dhe institucionet e tjera të ngjashme me seli në Rumani, si dhe në juridiksione të tjera përkatëse, të cilët kërkojnë raportimin e aktiviteteve të përpunimit të të dhënave në rrethana të caktuara.
(d) palëve të treta të cilëve ne i shesim ose transferojmë ose me të cilët bashkojmë pjesë të biznesit ose pasurive tona, ose kontraktuesve për pjesëmarrjen tuaj në anketime të hollësishme.

Ne kërkojmë nga të gjithë palët e treta që marrin të dhënat tuaja të respektojnë sigurinë e të dhënave tuaja personale dhe t’i trajtojnë ato në përputhje me ligjin. Palëve të treta të tilla lejohen të përpunojnë të dhënat tuaja personale vetëm për qëllimet e specifikuara dhe në përputhje me udhëzimet tona.

Kur merrni pjesë në sondazhe të caktuara, mund të pyeteni nëse dëshironi që disa nga të dhënat tuaja personale të ndahen me përfituesit e sondazheve që ne zhvillojmë, në mënyrë që të mund të merrni pjesë në fazat e ardhshme të këtyre anketimeve. Ne do t’i ndajmë të dhënat tuaja personale vetëm nëse pranoni veprime të tilla.

6. Transferet ndërkombëtare

Ne ndajmë të dhënat tuaja personale brenda një grupi ndërmarrjesh, që përfshin transferimin e të dhënave tuaja jashtë Zonës Ekonomike Evropiane (EEA).

Vendet jashtë Zonës Ekonomike Evropiane (EEA) jo gjithmonë ofrojnë të njëjtat nivele të mbrojtjes për të dhënat tuaja personale, kështu që ligji Evropian ka ndaluar transferimin e të dhënave personale jashtë EEA përveç nëse transferimi plotëson disa kritere.

Shumë prej ofruesve të shërbimeve të palëve të treta janë të vendosura jashtë Zonës Ekonomike Evropiane (EEA), kështu që përpunimi i tyre i të dhënave tuaja personale do të përfshijë një transferim të të dhënave jashtë EEA.

Kurdoherë që transferojmë të dhënat tuaja personale jashtë EEA, ne bëjmë çmos për të siguruar një shkallë të ngjashme të sigurisë së të dhënave duke zbatuar të paktën një nga masat mbrojtëse të mëposhtme:
(a) ne do t’i transferojmë të dhënat tuaja personale vetëm në vendet për të cilat konsiderohet se ofrojnë një nivel të duhur mbrojtjeje për të dhënat personale nga Komisioni Evropian; ose
(b) kur ne përdorim disa ofrues të shërbimeve, ne mund të përdorim kontrata ose kode specifike të sjelljes ose mekanizma certifikimi të aprovuar nga Komisioni Evropian, të cilat japin të dhëna personale të njëjtën mbrojtje që ka në Evropë; ose
(c) kur ne përdorim ofruesit me qendër në Shtetet e Bashkuara, ne mund t’u transferojmë të dhëna atyre nëse ato janë pjesë e Shield-it të Intimitetit të SHBA – SH.B.A., i cili kërkon që ata të sigurojnë mbrojtje të ngjashme me të dhënat personale të ndara midis Evropës dhe SH.B.A.

Nëse asnjë nga masat mbrojtëse të mësipërme nuk është në dispozicion, ne mund të kërkojmë pëlqimin tuaj të qartë për transferimin specifik të të dhënave personale. Ju keni të drejtë të tërheqni pëlqimin tuaj në çdo kohë duke na dërguar një email në dpo@brainactivepanels.com. Gjithashtu, ju lutemi na dërgoni me email në dpo@brainactivepanels.com nëse doni informacione të mëtejshme mbi mekanizmin specifik që ne përdorim kur transferojmë të dhënat tuaja personale jashtë EEA.

7. Siguria e të dhënave

Ne kemi vendosur masa të përshtatshme sigurie për të parandaluar humbjen aksidentale të të dhënave tuaja personale, përdorimin ose aksesin e tyre të paautorizuar, si dhe ndryshimin ose zbulimin e tyre. Për më tepër, ne kufizojmë qasjen në të dhënat tuaja personale për ata punonjës, agjentë, nënkontraktorë dhe palë të tjera të treta që kanë një nevojë specifike për të ditur të dhëna të tilla. Ata do të përpunojnë vetëm të dhënat tuaja personale bazuar në udhëzimet tona dhe ato i nënshtrohen një detyre konfidencialiteti.

Për më tepër, ne kemi vendosur procedura për të trajtuar çdo shkelje të mundshme të të dhënave personale; ne do t’ju informojmë në lidhje me një shkelje të të dhënave dhe gjithashtu do t’ju njoftojmë çdo rregullator të zbatueshëm kur kërkohet me ligj ta bëjmë atë.

8. Ruajtja e të dhënave

Ne do të ruajmë vetëm të dhënat tuaja personale për aq kohë sa është e nevojshme për të përmbushur qëllimet për të cilat i kemi mbledhur ato, përfshirë qëllimet e plotësimit të kërkesave ligjore, të kontabilitetit ose raportimit.

Për të përcaktuar periudhën e duhur të mbajtjes për të dhënat personale, ne marrim parasysh sasinë, natyrën dhe ndjeshmërinë e të dhënave personale, rrezikun e mundshëm të dëmtimit nga përdorimi i paautorizuar ose zbulimi i të dhënave tuaja personale, qëllimet për të cilat ne përpunojmë të dhënat tuaja personale dhe mundësinë e arritjes së këtyre qëllimeve përmes mjeteve të tjera, si dhe kërkesave ligjore në fuqi.

Sipas ligjit, ne duhet të mbajmë informacionin bazë për klientët tanë (përfshirë të dhënat e kontaktit, identitetit, financave dhe transaksionit) për 10 vjet pasi ata të pushojnë së qeni klientë për qëllime tatimore.

Ju mund të na kërkoni të fshini të dhënat tuaja: ju lutemi shihni më shumë informacion në pikën 9 më poshtë.

Gjithashtu, ne mund të anonimojmë të dhënat tuaja personale (në mënyrë që të mos mund të shoqërohet më me ju) për qëllime kërkimore ose statistikore, në të cilin rast mund t’i përdorim këto informacione në mënyrë të pacaktuar pa një njoftim të mëtejshëm për ju.

9. Të drejtat tuaja ligjore

Në rrethana të caktuara, ju keni të drejta në lidhje me të dhënat tuaja personale sipas ligjeve për mbrojtjen e të dhënave. Me pak fjalë, ju keni të drejtë:
(a) kërkoni hyrjen në të dhënat tuaja personale.
(b) kërkoni korrigjimin e të dhënave tuaja personale.
(c) kërkoni fshirjen e të dhënave tuaja personale.
(d) refuzoni përpunimin e të dhënave tuaja personale.
(e) kërkoni kufizimin e përpunimit të të dhënave tuaja personale.
(f) të kërkojë transferimin e të dhënave tuaja personale.
(g) tërhiqni pëlqimin tuaj.

Nëse dëshironi të ushtroni ndonjë prej të drejtave të përcaktuara më lart, ju lutemi na dërgoni me email në support@brainactivepanels.com.

Ju nuk do të duhet të paguani një tarifë për të hyrë në të dhënat tuaja personale (ose për të ushtruar ndonjë nga të drejtat e tjera). Sidoqoftë, ne mund të paguajmë një tarifë të arsyeshme nëse kërkesa juaj është qartë e pabazuar, e përsëritur ose e tepërt. Përndryshe, ne mund të refuzojmë të zbatojmë kërkesën tuaj në këto rrethana.

Mund të na duhet të kërkojmë informacion specifik nga ju për të na ndihmuar të konfirmojmë identitetin tuaj dhe të sigurojmë të drejtën tuaj për të hyrë në të dhënat tuaja personale (ose për të ushtruar ndonjë nga të drejtat tuaja të tjera). Kjo është një masë sigurie për të siguruar që të dhënat personale nuk u bëhen të ditura asnjë personi që nuk ka të drejtë t’i marrë ato. Ne gjithashtu mund t’ju kontaktojmë për t’ju kërkuar informacione të mëtejshme në lidhje me kërkesën tuaj për të shpejtuar përgjigjen tonë.

Ne përpiqemi t’i përgjigjemi çdo kërkese të ligjshme brenda një muaji nga marrja e saj. Ndonjëherë mund të na marrë më shumë se një muaj nëse kërkesa juaj është veçanërisht komplekse ose keni bërë një numër kërkesash. Në këtë rast, ne do t’ju njoftojmë dhe do t’ju mbajmë të azhurnuar.